دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بتول ذاکری بیزخی، ۱۳۹۹

رابطه ی کمال گرایی تحصیلی و مهارت نوشتن در زبان عربی با میانجی گری ترس از ارزیابی منفی در دانش آموزان دختر پایه ی دهم دبیرستان های سبزوار سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مهارت نوشتن از مهارت‌های مهم زبان است که در یادگیری زبان دوم نقش ویـژه‌ای ایفـا می‌کند و از شـروط موفقیـت در یـاددهی آن، توجـه اسـاتید بـه تـدریس آن بـا اسـتفاده از روش‌ها و راهبردهای تدریس مناسب است. این مهارت، درس مخصوصی در رشته‌ی زبـان و ادبیات عربی ندارد و معمولاً در دروس متون ادبی به تدریس آن توجه می‌شـود؛ بـا وجـود این ملاحظه می‌شود که تدریس آن به خوبی صورت نمی‌گیرد و دانش آموزان دختر، ایـن مهـارت را به خوبی کسب نمی‌کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی کمال‌گرایی تحصیلی و مهارت نوشتن در زبان عربی با میانجی‌گری ترس از ارزیابی منفی در دانش‌آموزان دختر پایه‌ی دهم دبیرستان‌های سبزوار سال تحصیلی 1399- 1398می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دهم شهر سبزوار در رشته‌های نظری هستند که دربرگیرنده‌ی 130 نفر در رشته ریاضی، 395 نفر در رشته تجربی، 370 نفر در رشته انسانی و 26 نفر در رشته معارف بوده ودر مجموع 921 نفر می‌باشند که با توجه به نامحدود بودن این جامعه طبق جدول مورگان تعداد 272 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل: پرسشنامه کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004)، پرسش‌نامه محقق ساخته مهارت نوشتن و پرسش‌نامه ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (1969) بود که بین نمونه‌های انتخاب شده توزیع گردید. داده‌های به دست آمده با روش‌های آمار توصیفی( میانگین، درصد فراوانی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) بااستفاده از نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین کمال‌گرایی تحصیلی و مهارت نوشتن در زبان عربی با میانجی‌گری ترس از ارزیابی منفی در دانش‌آموزان دختر پایه‌ی دهم دبیرستان‌های سبزوار سال تحصیلی 1399- 1398 رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: کمال‌گرایی تحصیلی، مهارت نوشتن، ترس از ارزیابی منفی

M.A. Thesis:

The relationship between academic perfectionism and writing skills in Arabic with the mediation of fear of negative evaluation in the tenth grade female students of Sabzevar high schools in the academic year of 1998-99

Writing skills are important language skills that play a special role in learning a second language and one of the conditions for success in teaching it is that teachers pay attention to teaching it using appropriate teaching methods and strategies. This skill does not have a special course in the field of Arabic language and literature and is usually taught in courses of literary texts; However, it can be seen that it is not taught well and female students do not acquire this skill well. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between academic perfectionism and writing skills in Arabic with the mediation of fear of negative evaluation in tenth grade female students of Sabzevar high schools in the academic year 1399-1399. The statistical population of the study is all 10th grade female students in Sabzevar in theoretical fields, which include 130 people in mathematics, 395 people in experimental fields, 370 people in humanities and 26 people in education, and a total of 921 people, which is due to unlimited According to Morgan's table, 272 people were selected as a sample by stratified random sampling. The instruments used included: Hill et al. (2004) Perfectionism Questionnaire, a researcher-made writing skills questionnaire, and the Watson and Friend Fear of Negative Evaluation Questionnaire (1969), which were distributed among the selected samples. Data were analyzed by descriptive statistics (mean, frequency percentage) using SPSS software version 19 and inferential statistics (structural equation method) using PLS software. The results showed that there is a significant relationship between academic perfectionism and writing skills in Arabic with the mediation of fear of negative evaluation in tenth grade female students of Sabzevar high schools in the academic year 1399-1398.

Keywords: Keywords: academic perfectionism, writing skills, fear of negative evaluation