دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه قربانی، ۱۳۹۹

اثر بد رفتاری والدین بر اعتماد شناختی - عاطفی و نگرش به تقلب دانش آموران دختر دوره متوسطه اول شهر سبزوار در سال تحصیلی۹۹- ۱۳۹۸

چکیده: هدف کلی این پژوهش بررسی اثر بد رفتاری والدین بر اعتماد شناختی - عاطفی و نگرش به تقلب دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای محسوب می شود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول تشکیل دادند که تعداد آنها 11000 نفر بود و با استفاده از روش نمونه در دسترس تعداد 120 نفر انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اعتماد شناختی و عاطفی یانگ و موسهلدر (2010)، پرسشنامه سنجش بد رفتاری والدین دیمیر (2000) و پرسشنامه نگرش به تقلب در دانش آموزان برگرفته از پرسشنامه نگرش به تقلب فعلی و همکاران (1393) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی به تناسب استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی مثل جدول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی وشاخص های پراکندگی توصیف شده است ودر بخش آمار استنباطی از تکنیک هایی مثل آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چندگانه استفاده شده است. لازم به ذکر است تمام مراحل تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار23 SPSS انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بد رفتاری والدین بر اعتماد شناختی - عاطفی و نگرش به تقلب دانش آموزا ن اثر دارد.همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بد رفتاری والدین به طور معنا داری اعتماد شناختی - عاطفی دانش آموزان را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها: بد رفتاری والدین اعتماد شناختی عاطفی نگرش به تقلب

M.A. Thesis:

The effect of parental abuse on cognitive-emotional confidence and attitude to cheating in high school female students in Sabzevar in the academic year ۱۳۹۸-۹۹

Abstract : The overall purpose of this study was to investigate the effect of parental abuse on cognitive-emotional trust and attitudes to cheating female students in the first high- school course in Sabzevar is in the academic year 2019-2020. The research method was applied in terms of purpose and In terms of the type of research, it was a causal-comparative description. The research community consisted of all female high school students, 11,000 of whom were selected using the available sample method.They were 120 people.The instruments used in this study include Yang and Musselder (2010 ) Cognitive and Emotional Trust Questionnaire،Demir Parental Abuse Assessment ، Questionnaire (2000) And the students 'attitude to cheating questionnaire was taken from the Feali and colleagues' cheating attitude questionnaire (2014).Descriptive and inferential statistics techniques have been used to analyze the information.In such a way that First, the information is described using descriptive statistics methods such as frequency distribution table, graphs, central indices, and scattering indices and In the inferential statistics section, techniques such as independent t-test and multiple variance analysis have been used. It is worth mentioning ,All data analysis steps were performed using SPSS23 software. The results of this study showed that parental abuse has an effect on cognitive-emotional trust and attitudes toward student cheating.. Also the results of analysis of variance showed that' Parental abuse significantly predicts students' cognitive-emotional trust.

Keywords: Key word: parental abuse , cognitive-emotional trust, attitudes to cheating in female students