دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی نیرومندبیهقی، ۱۳۹۹

طرح های مالیاتی و ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیات مدیره

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر طرح¬های مالیاتی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی¬¬های هیات¬مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد .بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر ارزش شرکت از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. طبق نظریه‌های نوین مالی، بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت‌هایی که دارای حاکمیت شرکتی مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود به طور بهینه استفاده نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده‌های ترکیبی در 148 شرکت برای یک دوره¬ی 5 ساله یعنی 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین طرح¬های مالیاتی و ارزش شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. طرح¬های مالیاتی بالاتر در اثر سودآوری بیشتر حاصل گردیده که این موضوع نیز یکی از مهم¬ترین معیارهای ایجاد ارزش در شرکت¬ها می¬باشد. اندازه¬ی هیات¬مدیره و دوگانگی در وظیفه¬ی مدیرعامل ارتباط بین طرح¬های مالیاتی بر ارزش شرکت را به¬گونه¬ای منفی و معنادارتعدیل می¬کند، هم¬چنین استقلال هیات¬مدیره و تنوع جنسیتی در هیات-مدیره ارتباط بین طرح¬های مالیاتی بر ارزش شرکت را به¬گونه¬ای مثبت و معنادارتعدیل می¬کند.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ طرح‌های مالیاتی - ارزش شرکت - ویژگی‌‌های هیات‌مدیره

M.A. Thesis:

Tax planning and firm value with the Moderating Role of the board of directors

The main purpose of this study is to determine the effect of tax plans on the value of the company with the role of adjusting the characteristics of the board of directors in the Tehran Stock Exchange. According to modern financial theories, there is a relationship between accounting variables and company value. Companies that have good corporate governance and make the best use of the resources at their disposal will have more value and as a result will be able to increase the wealth of the owners. The present study was conducted using a combined data method in 148 companies for a 5-year period of 2014 to 2018 years. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive relationship between tax plans and the value of the company and this relationship is also significant. Higher tax schemes are achieved due to higher profitability, which is also one of the most important criteria for creating value in companies. The size of the board of directors and the duality in the role of the CEO negatively and significantly adjusts the relationship between the company's value-added tax plans, as well as the independence of the board and gender diversity in the board of directors moderates the relationship between the company's value-added tax plans positively and significantly.

Keywords: Keywords; Tax Plans - Company Value - Characteristics of the Board of Directors