دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیدرضا مشیری، ۱۳۹۹

ررسی رابطه منابع انسانی و نگهداشت منابع انسانی بر معنویت محیط کار در بین کارکنان و معلمان ابتدایی شهر ششتمد

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی منابع انسانی و نگهداشت منابع انسانی بر معنویت محیط کار معلمان ابتدایی شهر ششتمد صورت گرفت. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت‌اند از کلیه کارکنان و معلمان مدارس ابتدایی شهر ششتمد که در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 130 نفر مشغول به کار بودند و پرسشنامه ها بین تمامی آزمودنی ها به تعداد 130 نفر پخش شده است. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه (پرسشنامه معنویت در محیط کار- پرسشنامه نگهداشت نیروی انسانی- پرسشنامه مدیریت منابع انسانی) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست 21 در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و دراستنباطی آزمون نرمالیتی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بر اساس اطلاعات موجود در جداول مقادیر عددی آزمون تولرنس وعامـل تورم واریانس، نشان می دهد که بین متغیرهای پیش بین هم خطی وجود ندارد. مقدار ضریب استاندارد شده (Beta) نشان دهنده سهم هریک از متغیر ها در پیش بینی متغیر وابسته معنویت محیط کار می باشد، اثربخشی مدیریت منابع انسانی 603/0 و نگهداشت نیروی انسانی372/0 متغیر معنویت محیط کار را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها: منابع انسانی، نگهداشت منابع انسانی، معنویت محیط کار.

M.A. Thesis:

The Relationship between Human Resources and Human Resources Maintenance on Workplace Spirituality among Staff and Elementary Teachers of Sheshtamad City

The aim of this study was to investigate the effectiveness of human resources and maintenance of human resources on the spirituality of the work environment of primary school teachers in the sixth city. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive nature. The statistical population of the present study consists of all staff and teachers of primary schools in the city of Sheshtamad, which employed 130 people in the academic year 1399-99, and the questionnaires were distributed among all subjects to 130 people. Data collection tools were three questionnaires (Workplace Spirituality Questionnaire, Manpower Maintenance Questionnaire, Human Resource Management Questionnaire). Data analysis was performed using SPSS software version 21 at the level of descriptive statistics using statistical characteristics of frequency, percentage, mean and standard deviation, and in inferentiality, normality test and multivariate regression were used. Based on the information in the tables of numerical values of the tolerance test and the grammatical analysis, it shows that there is no alignment between the predictor variables. The value of standardized coefficient (Beta) indicates the contribution of each variable in predicting the dependent variable of workplace spirituality, the effectiveness of human resource management 0.603 and 0.372 manpower maintenance predict the workplace spirituality variable.

Keywords: : human resources, human resource maintenance, workplace spirituality