دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه هنرورچقوگل، ۱۳۹۹

اثربخشی قصه گویی گروهی بر افزایش امیدواری وخلاقیت کودکان دختر بی سرپرست و بد سرپرست شهر سبزوار

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ و از نظر روش پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر است.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کودکان دختر 11-8 ساله بد سرپرست و بی سرپرست، مقیم در موسسه های نگهداری کودکان دختر بی سرپرست و بد سرپرست در سال 98-1397 زیر نظر بهزیستی شهر سبزوارمی باشند که تعداد آنها 75 نفر، است. از میان سه مرکز نگهداری این کودکان تعداد 30 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و در دو گروه 15 نفره جهت آزمایش و کنترل گمارده شدند. پس از تعیین گروه های مورد نظر، گروه آزمایش 10 جلسه 60 دقیقه ای ، قصه گویی دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه امید به زندگی میلر (1987)، و پرسشنامه خلاقیت تورنس (1983)، استفاده شد. دادهای جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره) با کمک نرم افزار spss ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد قصه گویی گروهی در افزایش امیدواری و خلاقیت (و مولفه هایش)،کودکان دختر بی سرپرست و بد سرپرست تاثیر معنی داری داشته است (p<05/0).

کلیدواژه‌ها: قصه گویی گروهی، امیدواری، خلاقیت

M.A. Thesis:

The effectiveness of group storytelling on increasing hopefulness and creativity of orphaned and maladaptive girl children in sabzevar

The present study is applied in terms of purpose and in terms of research method is a semi-experimental study with pre-test and post-test design with unequal control group. The statistical population studied in this study is all children of 11-8 year old girls who are abused and orphaned living in orphanages in 1397-98 under the welfare of Sabzevar, which is 75 people. Of the three childcare centers, 30 were voluntarily selected and two groups of 15 were assigned for testing and control. After identifying the target groups, the experimental group received storytelling for 10 60-minute sessions, and the control group remained on the waiting list. Miller's Life Hope Questionnaire (1987) and Torrance's Creativity Questionnaire were used to collect data (1983). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (single-variable and multivariate analysis of covariance) with the help of spss software version 23. The results showed that group storytelling had a significant effect on increasing hope and creativity (and its components), orphaned and abused girl children (p<05/0).

Keywords: Group storytelling, hopefulness, creativity