دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افشین پورعلی، ۱۳۹۹

بررسی فقهی و حقوقی منع ورود حد افساد فی الارض به دایره جرایم تعزیری

اندیشه قابلیت کیفر حد برای مقابله با جرایم تعزیری اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعاً بهره گیری از حد می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم مانند مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفرهای حدی مانند اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آن ها سخن راند. مجازات های حدی، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مانند افساد فی الارض ومواد مخدر مجازات های حدی را پیش‌بینی کرده است. در حالی که ماهیت این جرایم تعزیری می باشد. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به‌کلّی این مجازات ها را لغو کرده یا با اعمال مجازات های تعزیری نظم و امنیت جامعه را تامین می کنند. با توجه به اینکه بازدارندگی از اهداف مهم مجارات ها می‌باشد، لذا حقوقدانان و قانونگذاران را واداشته که از طریق شدت و قطعیت مجازات‌ها به سوی بازدارندگی گام بردارند. در خصوص شدت و قطعیت مجازات‌ها بین اندیشمندان اختلافاتی وجود دارد که باید در مجازات‌ها یا شدت باشد یا قطعیت، هر دو با هم جای اختلافاتی را به وجود آورده است. حال با این تفاسیر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرائم تعزیری مانند جرائم مواد مخدر که حکم آن مجازات تعزیری باید باشد را به جای حد مدنظر قرار داده است. بنابراین در برخی جرائم تعزیری مجازات حدی نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد و از طرفی از بازدارندگی بالایی برخوردار نمی‌باشد. پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه کشور بسی جای تحسین است زیرا تعزیر با دیگر مجازات‌های شرعی مانند قصاص و حدود و دیه در جرائم تعزیری می‌تواند با استفاده از اصول فقهی و کمک گرفتن از آن‌ها ایده خوبی در مجازات مجرمین تعزیری باشد. به نظر می‌رسد بهترین روش برای حل این مشکل حذف و یا جایگزینی و یا تبدیل مجازات‌های حدی به مجازات های تعزیری باشد. روش گردآوری تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد که با استفاده از کتب، مقالات و سایت‌های معتبر در این زمینه استفاده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: کیفرگذاری تعزیری، مدل، مبانی، جرائم علیه امنیت، افساد فی الارض، اعدام تعزیری.

M.A. Thesis:

Jurisprudential and Jurisprudential Review of the Limit of Corruption

The idea of the capability of punishment to deal with ta'zir crimes is originally guaranteed by the guarantee of the ideal of protection of human capital and social values. Certainly, overuse can be acceptable in response to some crimes, such as drugs, but there are many other crimes that have been accompanied by severe punishments such as execution, but we can definitely talk about their abandonment, liquidity and failure. Some punishments are not a pearl in the shell of criminal justice, and punishments alone will never be able to remove the thorns of Golestan, norm-setting and legalism. Iran's legal system, like some other countries, provides for severe penalties for certain crimes, such as corruption on earth and drugs. While the nature of these crimes is ta'zir. On the other hand, many countries either abolish these punishments altogether or ensure the order and security of society by imposing ta'zir punishments. Given that deterrence is one of the most important goals of chambers, it has forced lawyers and legislators to take steps towards deterrence through the severity and certainty of punishments. Regarding the severity and certainty of punishments, there are differences between thinkers that should be either severe or certainty in punishments, both of which have created differences. Now, with these interpretations, the Islamic Penal Code adopted in 2013 has considered ta'zir crimes, such as drug crimes, which should be punishable by ta'zir, instead of the hadd. Therefore, in some ta'z .r crimes, a limited punishment can not have a place and on the other hand, it does not have a high deterrent. Acceptance of such punishment in the laws of the country is highly commendable because ta'zir with other sharia punishments such as retribution and hudud and diyat in ta'zir crimes can be a good idea in punishing ta'zir criminals by using the principles of jurisprudence and getting help from them. It seems that the best way to solve this problem is to eliminate or replace or convert some punishments to ta'zir punishments. The method of collecting research is descriptive and analytical, which has been used in books, articles and reputable sites in this field.

Keywords: Keywords: Ta'ziri Punishment, Model, Principles, Crimes against Security, Corruption on Earth, Ta'zi