دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهلا توفیقی، ۱۳۹۹

محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری درجریان نقدی و تامین مالی

چکیده یکی از مهم ترین تصمیم‌های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم‌های مربوط به تأمین مالی است. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاست های تأمین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و شیوه تامین مالی در شرکت با توجه به نقش تعدیل کننده محدودیت مالی بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. این پژوهش با رویکرد عوامل موثر بر تامین مالی خارجی و داخلی در شرکت ها گام بر می‌دارد. برای توسعه ادبیات موضوع و جنبه علمی بحث این پژوهش انتظار می رود در راستای تحقیقات پیشین بر اساس مستندات بازار سرمایه نشان داده شود که آیا اثر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی در تامین مالی شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی در آن ها می‌تواند متفاوت باشد؟ پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از اطلاعات 143 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این پژوهش آزمون فرضیه‌های تدوین شده با استفاده از رگرسیون چندگانه بر اساس 1144 مشاهده از سال-شرکت های گردآوری شده طی دوره‌ی زمانی 1390 الی 1397 به کمک نرم¬ افزار آماری R انجام شده است. در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که فرضیه 1: بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و تامین مالی خارجی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه 2: بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و تامین مالی داخلی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. فرضیه 3: محدودیت مالی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و تامین مالی خارجی تعدیل می کند. فرضیه 4: محدودیت مالی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و تامین مالی داخلی تعدیل نمی کند. به طور خلاصه نتایج این پژوهش در فرضیه های معنی دار در راستای پژوهش های پیشین قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی‌: حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی، تامین مالی، محدودیت مالی.

M.A. Thesis:

Investigating the Relevance of Cash Flow Investment Sensitivity and Financing Method in Firm Given the Moderating Role of Financial Constraint

Abstract One of the most important decisions facing business unit managers is financing decisions. Financing is one of the essential components of any business unit's operations. Adoption of financing policies by managers plays a significant role in risk and wealth creation for shareholders. However, recognizing the factors influencing managers' financing decisions is more important. The main purpose of this study is to investigate the relationship between cash flow investment sensitivity and financing method in the company with respect to the moderating role of financial constraints based on capital market evidence. This study takes a step with the approach of factors affecting foreign and domestic financing in companies. In order to develop the literature on the subject and scientific aspect of this research, it is expected that in line with previous research based on capital market documents, it will be shown whether the effect of cash flow investment sensitivity on financing companies can be different due to the role of financial constraints. Is it? The present study was conducted with an applied approach and descriptive-correlation method of post-event type using the information of 143 companies from Tehran Stock Exchange companies. In this study, the hypotheses were tested using multiple regression based on 1144 observations from year-companies collected during the period 2011 to 2018 using R statistical software. In testing the hypotheses at the expected error level (five percent), the results of the hypothesis test indicated that Hypothesis 1: There is a significant relationship between the sensitivity of cash flow investment and external financing. Hypothesis 2: There is no significant relationship between cash flow investment sensitivity and domestic financing. Hypothesis 3: Financial constraints have a significant effect on the relationship between cash flow investment sensitivity and external financing. Hypothesis 4: Financial constraints have no significant effect on the relationship between cash flow investment sensitivity and domestic financing. In summary, the results of this study were placed in meaningful hypotheses in line with previous research.

Keywords: Keywords: Cash Flow Investment Sensitivity, Financing, Financial Constraint.