دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرناز وثوق، ۱۳۹۹

رابطه تاب آوری و مسئولیت پذیری با آلکسی تایمیای معلمان زن مقطع ابتدایی در شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب‌آوری و مسئولیت‌پذیری با ناگویی هیجانی معلمان زن مقطع ابتدایی در شهر سبزوار انجام گرفت. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 بودند که بنابر اعلام آموزش و پرورش، آمار این افراد 2000 نفر بود و با توجه به جدول مورگان، تعداد افراد نمونه 340 نفر و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون(2003)، پرسشنامه‌ی ناگویی هیجانی تورنتو(1986) و پرسشنامه‌ی استاندارد مسئولیت‌پذیری(1987) جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی به تناسب استفاده شده است. یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب معنی‌دار همبستگی و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که متغیرهای پیش‌بین(تاب‌آوری و مسئولیت‌پذیری) می‌توانند به‌صورت معنی‌داری متغیر ملاک(ناگویی هیجانی) را پیش‌بینی کنند که این پیش بینی برای تاب‌آوری منفی و برای مسئولیت‌پذیری مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه‌ی مسئولیت‌پذیری با ناگویی هیجانی و مؤلفه‌های آن مثبت و معنی‌دار است و رابطه‌ی تاب‌آوری با ناگویی هیجانی منفی است. اما رابطه‌ی تاب‌آوری با دو مورد از مؤلفه‌های ناگویی هیجانی یعنی دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات، منفی و معنی‌دار و با مؤلفه‌ی جهت گیری خارجی منفی است اما از نظر آماری معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها: ناگویی هیجانی، تاب‌آوری، مسئولیت‌پذیری، معلمان

M.A. Thesis:

Relationship between Resilience and Responsibility with Alexithymia in female elementary school teachers in Sabzevar City

The aim of this study was to investigate the relationship between resilience and responsibility with Alexithymia in female elementary school teachers in Sabzevar. The statistical population of this study included all female elementary school teachers in Sabzevar in the academic year 1398-99 that according to the announcement of education, the number of these people was about 2000 people and according to Morgan table, the number of sample people was 340 people and they were selected by multi-stage cluster sampling method. Research data were collected through Connor & Davidson Resilience Questionnaire(2003),Toronto Alexithymia Questionnaire(1986) and Standard Accountability Questionnaire(1987). Descriptive statistics and inferential statistics techniques have been used to analyze the data, respectively. The research findings were analyzed using SPSS software and inferential statistical techniques such as significant correlation coefficient and multivariate regression. The results showed that predictor variables (resilience and responsibility) can significantly predict the criterion variable (Alexithymia) which is a negative predictor for resilience and positive for accountability. According to the result, it should be said that the factors related to Alexithymia are known and considered. The results also showed that the relationship between responsibility and emotional malaise and its components is positive and significant and the relationship between resilience and emotional malaise is negative. But the relationship of resilience with two components of emotional malaise, namely difficulty in recognizing emotions and difficulty in describing emotions, is negative and significant and with the component of external orientation is negative but not statistically significant.

Keywords: xithymia, resilience, responsibility, teachers