دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه لطفی، ۱۳۹۹

رابطه گرایش به نماز با سلامت معنوی و سازگاری آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطهی گرایش به نماز با سلامت معنوی و سازگاری آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 99 - 1398 شامل 4764 نفر بود. جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای نسبی استفاده شد. همچنین بر اساس حجم جامعه، تعداد 356 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای نگرش به نماز )نادمی، 1396 (، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون ) 1982 ( و سازگاری آموزشی )سینها و سینگ، 1993 ( شد که روایی آن توسط چند تن از اساتید و متخصصان این رشته مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای گرایش به نماز 95 / 0، سلامت معنوی 84 / سازگاری آموزشی 70 / 0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی )کالموگروف- اسمیرنوف و آزمون اسپیرمن( و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین گرایش به نماز با سلامت معنوی و سازگاری آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین سلامت معنوی و سازگاری تحصیلی نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژهها: گرایش به نماز، سلامت معنوی، سازگاری آموزشی.

M.A. Thesis:

The Relationship between Tendency to Prayer and Educational Compatibility and Citizenship Behavior in Students of Islamic Azad University of Sabzevr

The aim of this study was to investigate the relationship between prayer orientation and spiritual health and educational adjustment in students of Sabzevar Islamic Azad University. The research method in the present study was correlation. The statistical population in this study included all students of Sabzevar Azad University in the academic year 2019-20, including 4764 people. Relative stratified sampling method was used for sampling. Also, based on the size of the population, 356 students were selected as a sample. In order to measure the variables used in the research, there were three questionnaires: Attitude to prayer (Nademi, 2017), Pulotzin and Ellison (1982) spiritual health questionnaire and educational adjustment questionnaire (Sinha and Singh, 1993), whose validity and reliability were determined by several A number of professors and specialists in this field were approved. The reliability of the questionnaires based on Cronbach's alpha coefficient for prayer orientation was 0.95, spiritual health 0.84 and educational compatibility 0.70. Descriptive statistics and inferential statistics (Spearman, Kolmogorov–Smirnov Test) were used for analysis. The results of statistical tests showed that there is a significant positive relationship between prayer orientation and spiritual health and the relationship between prayer orientation and educational adjustment. There is a positive meaning and there is also a positive relationship between spiritual health and academic adjustment.

Keywords: Keywords: Tendency to prayer, spiritual health, academic adjustment