دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه بیدی، ۱۳۹۹

بررسی رابطه دانشگاه کارآفرین و توسعه عملکرد دانشگاهی با نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

مطالعه حاضر سعی دارد از طریق یک مدل مفهومی با یکپارچه سازی فرایندهای دانشگاه کارآفرین و مدیریت دانش به توسعه عملکرد دانشگاه بپردازد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 611 نفر از کارکنان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه حکیم شهر سبزوار تشکیل می دهند. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت آماده گردید و این پرسشنامه بین 224 نفر از کارکنان و اعضای هیأت علمی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های T تک نمونه ای، کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه کارآفرین هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به واسطه مدیریت دانش نقش کلیدی را در توسعه عملکرد دانشگاه دارد. همچنین مدیریت دانش تأثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر توسعه عملکرد دانشگاه دارد.

کلیدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش، توسعه عملکرد دانشگاه

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Entrepreneurship University and Academic Performance Development with the Mediating Role of Knowledge Management of Staff and Faculty Members of Hakim Sabzevari University

Thepresent study seeks to develop the performance of the university through a conceptual model by integrating the processes of the University of Entrepreneurship and Knowledge Management. The method of the present study is descriptive-correlational. The statistical population of the present study is 600 employees and faculty members at Hakim University of Sabzevar. To measure the research variables, a questionnaire with a 5-choice Likert scale was prepared and this questionnaire was distributed among 224 employees and faculty members. In order to analyze the data of the questionnaire in the inferential statistics section, single-sample T-tests, Clomogrov-Smirnov, and confirmatory factor analysis and structural model were used. The research results showed that the University of Entrepreneurship plays a key role in the development of the university's performance, both directly and indirectly, through knowledge management. Knowledge management also has a positive, direct and significant effect on the development of university performance.

Keywords: Entrepreneurial University, Knowledge Management, University Performance Development