دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اذین اشراقی، ۱۳۹۹

بررسی جایگاه فمینیسم در توسعه مقررات حقوق بین الملل خانواده

در جوامع امروزی یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حیطه پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی، میزان حضور فعال زنان در جامعه و نحوه ایفای نقش های آن ها در عرصه های گوناگون می باشد. امروزه حقوق افراد حتی در قلمرو سرزمینی متأثر از افکار و اسناد بین المللی می باشد. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و همراه با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری انجام شده است، می کوشد ابعاد فمنیسم را در حوزه حقوق بین الملل خانواده مورد بررسی قرار دهد. با توجه به مطالب ارائه شده در این پایان نامه به نظر می رسد که ابعاد منطقی و مفید مربوط به فمنیسم انعکاس خوبی در اسناد بین المللی داشته است. در رابطه با مسائل مربوط به نکاح و طلاق همگام با اندیشه های فمنیستی در اسناد بین المللی، مرد و زن از حقوق یکسانی برخوردار هستند. در مورد حقوق مالی نیز اسناد بین المللی از حق اشتغال زنان و حقوق مالی آن ها در خانواده حمایت کرده است. اما با وجود شعارهای بین المللی در ارتباط با تساوی حقوق زن و مرد، نمی توان این مسئله را امری جهان شمول تلقی کرد. به این جهت که اکثر حقوق مالی و غیر مالی زنان در قواعد عرفی و شرعی در کشورهای مختلف ریشه دارد، در نتیجه نمی توان چنین تعادلی را بین حقوق زن و مرد برقرار کرد.

کلیدواژه‌ها: فمنیسم ، حقوق خانواده، حقوق زنان ، مهریه ، نفقه، نکاح، ارث

M.A. Thesis:

Investigating the Position of Feminism in the Development of International Family Law Regulations

In today's societies, one of the most important and influential factors in the field of social and economic progress is the level of active presence of women in society and how they play their roles in various fields. Today, the rights of individuals, even in the territory, are influenced by international opinion and documents. The present study, which has been conducted in a descriptive manner with the collection of library information and fish-taking tools, tries to examine the dimensions of feminism in the field of international family law. According to the material presented in this dissertation, it seems that the logical and useful dimensions of feminism have been well reflected in international documents. Men and women have equal rights when it comes to issues related to marriage and divorce, in line with feminist ideas in international instruments. As for financial law, international instruments have protected women's right to employment and their financial rights in the family. But despite international slogans regarding equal rights for men and women, this cannot be considered universal. Because most of the financial and non-financial rights of women are rooted in customary and religious rules in different countries, it is not possible to strike such a balance between the rights of men and women.

Keywords: feminism, family rights, women's rights, dowry, alimony, marriage, inheritance