دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میلاد اصلانی پور، ۱۴۰۰

رابطه کفایت اجتماعی و هویت پنداری با عزت نفس دانش مقطع ابتدایی شهرستان جوین

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه کفایت اجتماعی و هویت پنداری با عزت نفس دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان جوین به تعداد 0022 نفر )پسر 0022 نفر، دختر 0222 نفر( تشکیل دادند که جمعا 055 نفر )تعداد 011 پسر و 001 دختر( برابر جدول مورگان جهت جمع آوری داده ها انتخاب شدند، که به صورت تصادفی به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 05 سوالی کفایت اجتماعی فلنر ) 0992 (، پرسشنامه 00 سوالی هویت پنداری بنیون و آدامز ) 0910 ( و پرسشنامه 05 سوالی عزت نفس کوپراسمیت ) 0901 ( بود. به منظور محاسبه روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافتهها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مد و میانه و آمار استنباطی از روش همبستگی و تحلیل واریانس جهت آزمون هر یک از فرضیه ها توسط نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. تجریه و تحلیل دادهها نشان داد که بین کفایت اجتماعی با عزت نفس دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین بین هویت پنداری با عزت نفس دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین ارتباط معناداری وجود داشت. می توان نتیجه گرفت که توجه ویژه بر هویت پنداری و عزت نفس دانش آموزان در سایه توجه به کفایت اجتماعی آنان، می تواند کمک شایانی در عملکرد مثبت دانش آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: کفایت اجتماعی، هویت پنداری، عزت نفس، دانش آموزان مقطع ابتدایی

M.A. Thesis:

The Relationship between Social Adequacy and Identity Identity and Self-Esteem in Elementary School Students

The overall purpose of this study was to investigate the relationship between social adequacy and identity with self-esteem of elementary school students in Joven. The research method is descriptive survey. The statistical population of the study consisted of all male and female students of the second year of elementary school in Joven city in the amount of 6100 people (3100 boys, 3000 girls) with a total of 355 people (188 boys and 167 girls) according to Morgan table to collect Data were selected, which were randomly selected as a sample. The research instruments included Flanner (1990) 15-item social adequacy questionnaire, Benyon and Adams 16-item identity questionnaire (1986) and Coopersmith (1967) 15-item self-esteem questionnaire. In order to calculate the validity of the questionnaire, face validity was used and for reliability, Cronbach's alpha method was used. Findings Using descriptive statistics such as frequency, mean, standard deviation, mode and median and inferential statistics, correlation and analysis of variance were used to test each of the hypotheses by SPSS software. Data analysis showed that there was a significant relationship between social adequacy and self-esteem of elementary school students in Joven. There was also a significant relationship between identity and self-esteem of elementary school students in Joven city. It can be concluded that special attention to students' identity and self-esteem in the shadow of attention to their social adequacy, can be of great help in the positive performance of students.

Keywords: Keywords: Social Adequacy, Identity, Self-Esteem, Elementary Students