دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه وطن دوست، ۱۳۹۹

تصمیمات سرمایه گذاری، تصمیمات تامین مالی، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت با نقش تعدیلی سودآوری

ارزش شرکت از مهمترین مولفه های اثر گذار بر تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه به شمار می¬رود. عوامل متعددی بر ارزش بازار شرکت¬ها اثر¬گذار هست. این پژوهش به بررسی ارتباط تصمیمات سرمایه¬گذاری، تصمیمات تامین¬مالی و سیاست تقسیم¬سود با ارزش شرکت پرداخته است و همچنین نقش تعدیلی سودآوری را بر ارتباط بین متغیرهای فوق بررسی کرده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در دوره زمانی 1391 الی 1397 بوده است. نمونه آماری به روش غربالگری تعداد 157 شرکت بوده است. نرم افرارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش Eviesw10 بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها از نوع پیش رویدادی می¬باشد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج نشان داد متغیرهای تصمیمات سرمایه¬گذاری، تصمیمات تامین مالی و سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر افزایش ارزش بازار شرکت¬ها به شمار می¬رود. همچنین سودآوری ارتباط بین متغیرهای فوق با ارزش بازار را در سطح اطمینان 95 درصد تعدیل می¬کند.

کلیدواژه‌ها: تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی، سیاست تقسیم سود، ارزش بازار شرکت‌ها، سودآوری

M.A. Thesis:

Investment decisions, financing decisions, dividend policy and company value with a moderating role of profitability

???/???? The value of the company is one of the most important components influencing the decision-making of investors in the capital market. Several factors affect the market value of companies. This study examines the relationship between investment decisions, financing decisions and the value-sharing policy of the company and also examines the role of profitability adjustment on the relationship between the above variables. The statistical population of this study was all companies listed on the stock exchange in the period of 1391 to 1397. The statistical sample was 157 screening companies. The statistical software used in this study was Eviesw10. The research method is pre-event in terms of practical purpose and in terms of data collection method. Data analysis was performed using panel data technique. The results showed that the variables of investment decisions, financial security decisions and dividend policy are among the factors influencing the increase in the market value of companies. Profitability also adjusts the relationship between the above variables to market value at 95% confidence level.

Keywords: