دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود جعفری، ۱۳۹۹

بررسی رابطه نوع سرمایه گذاران و نوسانات عادی وغیر عادی بازده سهام

این مقاله دو هدف دارد: بررسی اینکه چگونه انواع سرمایه گذاران بر روی بی ثباتی بازگشت سرمایه اثر می گذارند و علاوه بر این، یک سری توضیحاتی را بر مبنای رفتار تجاری سرمایه گذاران ارائه می دهد. نوروی موقعیت عالی را به وجود آورده است که طی آن، داده های دارایی سهام ماهانه تمامی سرمایه گذاران تمامی شرکت های لیست شده در طی یک دوره 15 ساله گردآوری شده اند. نتایج نشان می دهند که سرمایه گذاران خارجی به بی ثباتی برگشت سرمایه کمک شایانی می کنند چون آنها بیشترین تجارت را انجام می دهند؛ تاجرانی هستند که به سرعت کار می کنند و دارای کوتاه ترین افق سرمایه گذاری هستند. در مقابل، سرمایه گذارانی که به طور تکی کار می کنند، میزان بی ثباتی برگشت سرمایه را کاهش می دهند زیرا حداقل تجارت را انجام می دهند؛ تاجران خودسری هستند و دارای بلندترین افق سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاران نهادهای داخلی در بین این دو نقطه منتهایی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها: نوسانات عادی،بازده سهام،سرمایه گذاران