دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرشته کمیزی، ۱۳۹۹

رابطه روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی با خود انگیختگی و ماندگاری در مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی شهرستان سبزوار

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی با خود انگیختگی و ماندگاری دانش آموزان در مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 و به تعداد 822 نفر می باشد که از این میان و بر طبق جدول مورگان 260 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه بین این دانش آموزان پخش گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست 21 در در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی، با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت بررسی متغیر پیش بین و آزمون رگرسیون و پیرسون جهت بررسی متغیرهای ملاک به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد، سطح معنی داری که در تمامی متغیرهای وابسته ( خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی، اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی، خودتنظیمی، ماندگاری در مدارس ) کمتر از سطح آلفای 01/0 است و همچنین نمره F که در تمامی متغیرها بیشتر از96/1+ است، نشان می دهد که یادگیری ترکیبی بر (خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی، اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی، خود تنظیمی، ماندگاری در مدارس ) تاثیر دارد. کلیدواژگان:

کلیدواژه‌ها: روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی، خود انگیختگی، ماندگاری در مدارس.

M.A. Thesis:

The Relationship between Combined Learning-Based Teaching Method and Self-Promotion and Retention in Secondary School Girls in Sabzevar

Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between teaching method based on combined learning with self-motivation and persistence in girls' schools in the second grade of Sabzevar city. This study was a descriptive-correlational study. The statistical population includes students of girls' secondary schools in Sabzevar city in the academic year of 2009-2010 with 822 people, of which 260 people were selected based on Morgan table based on random multi-stage cluster sampling. The questionnaire was distributed among these students. Data analysis using SPSS software version 21 at the level of descriptive statistics using multiple statistical characteristics, percentage, mean and standard deviation and at the level of inferential statistics, using Kalmogorov-Smirnov test to predict the predictor variable and regression and Pearson test. Data analysis has been performed to evaluate the criterion variables. The results showed that the level of significance in all dependent variables (self-efficacy, internal evaluation, test anxiety, use of cognitive strategies, self-regulation, persistence in schools) is less than the alpha level of 0.01 and also F score which is higher in all variables. From 1.96 + 96, it shows that combined learning affects (self-efficacy, internal evaluation, exam anxiety, use of cognitive strategies, self-regulation, persistence in schools). Keywords: .

Keywords: Teaching method based on combined learning, self-motivation, staying in schools