دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر فخریه، ۱۳۹۹

پاداش مدیریت و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی

در اکثر کشور¬¬ها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین می¬شود. در این میان، اجتناب مالیاتی در کشور¬ها باعث شده است تا درآمد¬های مالیاتی کشور¬¬ها همواره از آن¬چه که برآورد شده است کمتر باشد. اجتناب مالیاتی در محدوده¬ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به¬طور عمده قوانین محدود¬کننده¬ای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد. بنابراین، به نظر می¬رسد بسیاری از شرکت‌ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیر¬گذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکت‌ها دارای اهمیت زیادی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر پاداش هیات¬مدیره و اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پاداش مدیریت و اجتناب مالیاتی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. شرکت¬هایی که اقدام به پرداخت پاداش به مدیران می¬نمایند، چون مبنای پرداخت عموما سود شرکت¬های می¬باشد، در نتیجه مدیران به دنبال افزایش در سود خواهند بود، بر این اساس هر چه میزان پاداش در شرکت افزایش یابد، نرخ موثر مالیاتی که معیار اجتناب مالیاتی است، افزایش می¬یابد. هم-چنین کیفیت حسابرسی ارتباط بین پاداش مدیریت و اجتناب مالیاتی را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد. کیفیت حسابرسی که معیار آن اندازه¬ی حسابرس است و اعتقاد بر آن است که موسسات بزرگ¬تر به دلیل حسن شهرت بالاتر دارای کیفیت بالاتری نیز می¬باشند.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ کیفیت حسابرسی - پاداش هیات‌مدیره - اجتناب مالیاتی

M.A. Thesis:

The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance

In most countries, the bulk of government revenue comes from taxes. Meanwhile, tax avoidance in countries has caused countries' tax revenues to always be lower than estimated. Tax avoidance is within certain limits for the use of tax benefits, and there are generally no restrictive laws governing tax avoidance. Therefore, it seems that many companies are involved in tax avoidance, and therefore it is very important to determine the factors that affect the level of tax avoidance in companies. The main purpose of this study is to determine the effect of adjusting the quality of auditing on the remuneration of the board of directors and tax avoidance in the Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a period of 5 years in the years 93 to 97. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive relationship between management remuneration and tax avoidance and this relationship is also significant. Companies that pay bonuses to managers, because the basis of payment is generally the profits of companies, so managers will seek to increase profits. increase. Audit quality also moderates the relationship between management remuneration and tax avoidance, and the relationship is positive and meaningful. Audit quality, which is measured by the size of the auditor, and it is believed that larger institutions have higher quality due to their higher reputation.

Keywords: Keywords; Audit quality - Board remuneration - Tax avoidance