دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی دهقان زاده، ۱۳۹۹

فناوری و رشد اقتصادی با نقش تعدیلی آموزش

باتوجه به رشد اقتصاد اینترنت در جهان امروز و رقابت کشورهای کمترتوسعه یافته برای گرفتن سهم قابل توجهی از بازارهای مختلف تجاری، صنعتی و کشاورزی و خدمات و تاثیر ان بر رشد اقتصادی جهان و نقش پررنگ آموزش بر آن، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر نقش آموزش بر روی رابطه بین پیشرفتهای تکنولوژیکی و رشد اقتصادی در منطقه جنوب غربی آسیا طی دوره زمانی 2000تا 2018میلادی می باشد. پیشرفتهای تکنولوژیکی که توسط زیرساختهای ارتباطات از راه دور مورد ارزیابی قرار می گیرد، توسط دو مولفه تعداد کاربران اینترنت و تعدادمشترکین تلفن همراه مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام آزمون فرضیه ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته و نرم افزار ایویوز9استفاده می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شاخصهای فناوری و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد، به عبارتی یا تقویت شاخصهای فناوری، رشد اقتصادی بهبود می یابد. یعنی بین تعداد کاربران اینترنت و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد مشترکین تلفن همراه و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. باتوجه به مقدار ضریب اینترنت در مدل اول می توان بیان داشت که اینترنت به تنهایی دارای تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است و زمانی که با توجه به وجود اینترنت، دسترسی به آموزشهای بهتر فراهم می گردد با توجه به فراگیری اقتصاد اینترنت در جهان و تمایل این کشورها به استفاده از اینترنت در تمامی سطوح به رشد اقتصادی این کشورها کمک قابل توجهی می کند. به عبارتی می توان بیان داشت که فرضیه آموزش رابطه بین اینترنت و رشد اقتصادی را تعدیل می کند. همچنین رشد اقتصادی دوره گذشته با رشد اقتصادی دوره جاری رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی این فرضیه که رشد اقتصادی دوره گذشته بر رشد اقتصادی دوره جاری تاثیرگذار است تایید می گردد. و زمانی که نقش آموزش بر رابطه بین تلفن همراه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد این رابطه نیز معنادار می گردد. این یافته ها گویای آن هستند که تمامی ابزارهای ارتباطی بدون داشتن اینترنت حتی با دستیابی به آموزشهای بهتر نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با توجه نقش اجتناب ناپذیر اینترنت بر رشد اقتصادی و حتی رشد اجتماعی جوامع که بیشترین رشد اقتصادی از افزایش تعداد کاربران آنلاین بدست می آید می توان بیان داشت که اقتصاد اینترنت بر اساس رشد بازارهای نوظهور، محبوبیت دستگاه های تلفن همراه بویژه تلفن های هوشمند و رشد رسانه های اجتماعی، تاثیر قابل توجهی در اقتصاد بر جای گذاشته است که این کشورها باید توجه ویژه به اینترنت وبویژه زیرساختهای ارتباطی آن داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی، زیرساختهای ارتباطی، اینترنت، مشترکین تلفن همراه و آموزش

M.A. Thesis:

Technology and economic growth with a moderating role in education

Given the growth of the Internet economy in today's world and the competition of less developed countries to get Significant share of various commercial, industrial and agricultural markets and services and its impact on growth.The economics of the world and the important role of education on it, the purpose of this study is to investigate the impact of role Training on the relationship between technological advances and economic growth in Southwest Asia During the period 2000 to 2018. Technological advances by infrastructure Remote communication is evaluated by two components: the number of Internet users and The number of mobile subscribers is examined. To test the hypotheses of the method Generalized torque and Ivyuz 9 software are used. Research findings show that There is a significant relationship between technology indicators and economic growth, in other words, or strengthening Technology indicators improve economic growth, that is, between the number of Internet users and economic growth There is also a significant relationship between the number of mobile subscribers and economic growth There is a significant amount. Considering the amount of Internet coefficient in the first model, we can say that the Internet Alone has had a significant impact on the economic growth of these countries and when given The existence of the Internet provides access to better education due to the learning of the Internet economy The world and the desire of these countries to use the Internet at all levels to the economic growth of these countries It can be said that the hypothesis of teaching the relationship between the Internet and It moderates economic growth. Also, economic growth in the previous period coincides with economic growth in the current period There is a significant correlation The current course is effective to be approved. And when the role of training on the relationship between mobile and Economic growth is examined. This relationship is also significant. These findings indicate it There are not all communication tools without the Internet, even with better training They can have a significant impact on economic growth. The results of this study show that according to The inevitable role of the Internet in economic growth and even the social growth of societies is the highest growth Economics of the increase in the number of online users can be said that the Internet economy The basis for the growth of emerging markets is the popularity of mobile devices, especially smartphones and growth Social media has had a significant impact on the economy that these countries need to pay attention to Be specific to the Internet and especially its communication infrastructure.

Keywords: Economic growth, communication infrastructure, Internet, mobile subscribers and education