دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه همایی، ۱۳۹۹

مدیران زن ، بیش اعتمادی مدیران و مازاد نقدینگی

در مباحث وجوه نقد و مازاد نقدینگی نباید تضاد بین مدیران و سهامداران را از نظر دور ساخت. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همانطور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد شرکت با مازاد نقدینگی روبرو شده و مدیران با این تصمیم مواجه می شوند که آیا وجه نقد را بین سهامداران توزیع کنند یا صرف مخارج داخلی و خارجی و یا به صورت راکد نگهداری کنند. اینکه مدیران بین مصرف و یا نگهداری وجه نقد مازاد چه تصمیمی اتخاذ می کند از اهمیت بالایی برخوردار است . هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، بیشاعتمادی مدیران و مازاد نقدینگی میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی در 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورهی 5 ساله بین سالهای 93 تا 97 انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین حضور زن در هیاتمدیره و نقدینگی مازاد رابطهی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. با توجه به خصوصیات زنان در هیاتمدیره که همواره محافظهکار هستند، لذا این خصوصیت میتواند اثر منفی بر مازاد نقدینگی داشته باشد. همچنین بیشاعتمادی ارتباط بین حضور زن در هیاتمدیره و نقدینگی مازاد را تعدیل میکند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار میباشد. از آنجا که بیشاعتمادی مدیران با ریسکپذیری آنها همجهت بوده، لذا میتواند رابطهی بین متغیرهای حضور زن در هیاتمدیره و نقدینگی مازاد را بهگونهای مثبت تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی؛ مدیران زن بیشاعتمادی مدیران مازاد نقدینگی

M.A. Thesis:

FEMALE DIRECTORS ٫ CEO OVERCONFIDENCE AND EXCESS CASH

In the discussion of cash and surplus liquidity, the conflict between managers and shareholders should not be overlooked. During the company's economic growth, as cash reserves increase, the company faces a surplus of liquidity, and managers are faced with the decision of whether to distribute the cash among shareholders or spend it internally and externally, or keep it stagnant. It is very important for managers to make decisions about what to do between consuming and maintaining excess cash. The main purpose of this study is to determine the impact of female managers, overconfidence of managers and surplus liquidity. The present study was performed using the combined data method in 152 companies listed on the Tehran Stock Exchange for a period of 5 years between 3102 and 3102. The results of the study showed; There is a negative relationship between the presence of women in the board of directors and excess liquidity, and this relationship is also significant. Given the characteristics of women on the board who are always conservative, this trait can have a negative effect on liquidity surplus. It also overemphasizes the relationship between women's presence on the board and excess liquidity, and the relationship is positive and meaningful. Because managers' overconfidence is consistent with their risk-taking, it can positively adjust the relationship between female variability in the board and excess liquidity.

Keywords: Keywords; Female managers - overconfidence managers - excess liquidity