دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد نزل ابادی، ۱۳۹۹

اندازه ی شرکت،بدهی ها،فعالیت های تحقیق و توسعه و هزینه های نمایندگی

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین اندازه ی شرکت، بدهی ها، فعالیت های تحقیق و توسعه و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فعالیت های تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است.اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود فعالیت های تحقیق و توسعه را گسترش می دهند، این پژوهش برای یک دوره 5 ساله در سال های 1393 تا 1397 انجام شده اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها جمع آوری و به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد تحلیل واقع شدند.دراین پژوهش متغیرهای اندازه ی شرکت، بدهی ها، فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته و بدهی های کوتاه مدت و هزینه های نمایندگی قبل به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش فرضیه اول بیانگر وجود رابطه ی معناداری و منفی بین اندازه ی شرکت و هزینه های نمایندگی و در فرضیه دوم پژوهش که در سطح 95درصد که نشان از تاثیر وجود رابطه ی معنادار و مثبتی بین بدهی ها و هزینه های نمایندگی و در فرضیه سوم پژوهش وجود رابطه ی معنادار در سطح 95درصد بین فعالیت های تحقیق و هزینه های نمایندگی می باشد.

کلیدواژه‌ها: اندازه ی شرکت، بدهی ها، فعالیت های تحقیق و توسعه و هزینه های نمایندگی

M.A. Thesis:

Firm size٫ corporate debt٫ R&D activity٫ and agency costs

The main purpose of this study is to determine the relationship between company size, debt, research and development activities and agency costs in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Research and development activities are the main and main sources of knowledge and technology developments. Most countries expand research and development activities to continue their economic growth. This research was conducted for a period of 5 years between2014 and 2018. Sample information The studied companies were collected after reviewing the availability of their information and classified with the help of Excel software and analyzed with the help of Eviews software. In this research, the company's size variables, debts, Research and development activities were considered as independent variables and agency costs as dependent variables and short term debts and previous agency costs as control variables. The results of the research of the first hypothesis indicate the existence of a significant and negative relationship between the size of the company and agency costs and in the second hypothesis of the research that at the level of 95% which shows the effect of a significant and positive relationship between debts and agency costs and The third hypothesis of the research is the existence of a significant 95% relationship between research activities and agency costs.

Keywords: Firm size, corporate debt, R&D activity, and agency costs