دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن انصاری، ۱۳۹۹

جریان خیارات در عقود مشارکتی

عقود از لحاظ تعهد الزامی و غیر الزامی به دو نوع جایز و لازم تقسیم می شود . عقد لازم عبارت از عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آنرا ندارند. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند میتوانند آنرا برهم زده و خود را از تعهدات ناشی از آن آزاد کنند. عقود مشارکتی که طرفهای عقد به نحوی در انجام فعالیت موضوع قرار داد شرکت می کنند و از عواید و منافع حاصل از آن به نسبت حصه مورد توافق بهره مند می شوند به مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت تقسیم می شوند. مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم محسوب می شوند و منحل نمی شوند مگر به سبب اقاله یا فسخ به علت قانونی. جمیع خیارات به جز خیارات مختص بیع (مجلس، حیوان،تاخیر ثمن) ، ممکن است در این عقود جاری باشند. اثر مهم اجرای خیار، گسیختن پیوند ناشی از قرارداد نسبت به آینده است و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. پیش از فسخ ، عقد اثر خود را برجای می گذارد ونمی توان وجود آن را انکار کرد. مضاربه و شرکت از جمله عقود جایز هستند و خیارات در آنها راه ندارند و طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آنرا منحل سازند و به فوت یا جنون یکی از طرفین منفسخ می شوند و همچنین به سفه در مواردی که رشد در آن معتبر باشد.

کلیدواژه‌ها: عقد لازم، عقد جایز، عقود مشارکتی، خیارات

M.A. Thesis:

Implementation of options in participatory contract

In terms of mandatory and non-mandatory obligations, contracts are divided into two types, permissible and necessary. A necessary contract is a contract that neither party has the right to break A lawful contract is a contract that either party can break at any time and release itself from the obligations arising from it. participatory contracts in which the parties to the contract somehow participate in the performance of the subject matter of the contract and benefit from the proceeds and benefits in proportion to the agreed share are divided into farming, masakat, mudaraba and company. Farm and masakat are among the necessary contracts and will not be dissolved, except due to cancellation or termination due to legal reasons. The important effect of the implementation of the option is to break the bond resulting from the contract for the future and does not eliminate the existence of the contract from the beginning. Before termination, the contract leaves its effect and its existence can not be denied. Mudaraba and company are among the permissible contracts and there are no options in them and the parties can dissolve it whenever they want and they are terminated due to the death or insanity of one of the parties and also to sufa in cases where growth is valid.

Keywords: Necessary contract, permissible contract, participatory contracts, options