دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: موسی الرضا محجوبی نژاد، ۱۳۹۹

رابطه باورهای دینی و خودباوری با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان سبزوار

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین باورهای دینی و خودباوری با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان سبزوار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه دانش آموزانی که در سال 1398 درشهر سبزوار در سطح متوسطه پسرانه دوره اول مشغول به تحصیل می باشند. که تعداد آنها بر اساس گزارش تهیه شده در سال 98 برابر 6500 نفر می باشد. به علت شیوع ویروس منحوس کرونا و به دنبال آن تعطیلی مدارس سراسر کشور، نمونه آماری تنها 150 نفر از جامعه مورد نظر به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب می شوند. ابزار گرد آوری اطلاعات: پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خودباوری دانش آموزان فرزیان پور و همکاران(1391) و پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان لطف آبادی (1381) می باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از همبستگی و تحلیل رگرسیون ساده با استفاده از نرم افزار SPSS همچنین به منظور تحلیل داده ها از آماره های توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین باورهای دینی و خودباوری با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: باورهای دینی ، خودباوری ، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان

M.A. Thesis:

The Relationship between Religious Beliefs and Self-Esteem with Motivation for Academic Achievement in First High School Students in Sabzevar

The purpose of this study is to investigate the relationship between religious beliefs and self-confidence with the motivation of academic achievement of first grade high school students in Sabzevar. The method of this research is descriptive-correlational. The study population consists of all students who are studying in Sabzevar in 1398 in the boys' secondary school. According to the report prepared in 1998, their number is 6500 people. Due to the outbreak of the coronavirus virus and the subsequent closure of schools across the country, a statistical sample of only 150 people from the target population are selected by available sampling. Data collection tools: Hermans Progress Motivation Questionnaire, Farzianpour et al.'s (2012) students 'self-confidence questionnaire and Lotfabadi students' religious status questionnaire (2002). In order to investigate the research hypotheses, correlation and simple regression analysis using SPSS software were used. In order to analyze the data, descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation were used. The results showed that there is a significant relationship between religious beliefs and self-confidence with the motivation of academic achievement of first grade high school students in Sabzevar.

Keywords: Keywords: religious beliefs, self-confidence, motivation for academic achievement, students