دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی جعفری، ۱۳۹۹

محدودیت های مالی و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی تنوع جنسیتی در هیات مدیره

آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است، از این¬رو سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه برای شرکت¬ها بسیار حیاتی است.¬ هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه¬ی بین محدودیت¬های مالی و سرمایه¬گذاری در مخارج تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی تنوع جنسیتی در هیات¬مدیره می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 93 تا 97 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد، که نهایتا 138 شرکت و 690 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم-افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین محدودیت¬های مالی و سرمایه¬گذاری در مخارج تحقیق و توسعه رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. از آن¬جا که برای محدودیت¬های مالی از مدل آلتمن استفاده شده است به¬طوری که این مدل تحت عنوان مدل¬های ورشکستگی از آن یاد می¬شود، لذا انتظار می¬رود با سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه رابطه¬ی منفی داشته باشد. هم¬چنین نشان¬دهنده¬ی اثر تعدیلی معنادار تنوع جنسیتی در هیات¬مدیره بر رابطه¬ی بین محدودیت¬های مالی و سرمایه¬گذاری در مخارج تحقیق و توسعه است.

کلیدواژه‌ها: محدودیت‌های مالی - سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه - تنوع جنسیتی در هیات‌مدیره

M.A. Thesis:

Financial constraints and R&D Investment : The Moderating Role Board Gender Diversity

In organizations with economic goals, the most important competitive advantage is development at a pace that is commensurate with the world around them, so investing in research and development is critical for companies. The main purpose of this study was to determine the relationship between financial constraints and investment in research and development expenditures with the confirmatory role of this research for a period of 5 years between 1993 and 1997 in the Tehran Stock Exchange. Finally, 138 cohorts and sample data of the studied companies were analyzed and analyzed with the help of Excel software and with the help of Iveys software after reviewing the availability of their information. The research results showed; There is a negative relationship between financial constraints and investment in R&D spending, and this is a significant relationship. Since the Altman model has been used for financial constraints, it is referred to as bankruptcy models, so it is expected to have a negative relationship with investment in research and development. It also shows the significant adjustment effect of gender diversity in the board on the relationship between financial and capital constraints. Keywords; Financial Restrictions - Investment in Research and Development Expenditures - Gender Diversity in the Board of Directors

Keywords: Financial Restrictions - Investment in Research and Development Expenditures - Gender Diversity in t