دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده فاطمه رباط جزی، ۱۳۹۹

حقوق و تکالیف والدین در مقابل فرزندان طبیعی در نظام حقوقی ایران وفقه و تطبیق آن با حقوق انگلستان

حقوق و تکالیف والدین در مورد فرزندان طبیعی همواره در حقوق ایران مورد توجه بوده است.فرزندان طبیعی یا کودکان نامشروع، کودکانی هستند که بدون وجود علقه ی زوجیّت میان پدر و مادر، در اثر ارتکاب عمل زنا متولّد می شوند. از دیدگاه فقه و حقوق ایران فرزندان طبیعی فاقد نسب مشروع و قانونی می باشند؛ که در نتیجه‌ی این عدم مشروعیت از بعضی حقوق مدنی، که مبنای بهره مندی از آن ها نسب مشروع است، محروم می شوند. از جمله حقوقی که کودکان نامشروع از آن محروم می باشند،‌ ارث، ، حضانت، ولایت، قضاوت، شهادت و... است، زیرا لازم است افرادی متصدی این امور شوند که دارای طهارت مولد ( از طریق زنا به دنیا نیامدن ) باشند. والدین این فرزندان در برابر آنها دارای حقوق و تکالیفی می باشند که بایستی این تکالیف را شناخته و طبق اصول فقه و حقوق و قانون به آنها عمل کنند. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف والدین فرزندان طبیعی در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس می باشد تا بتوانیم تدابیر این قوانین را برای روشن ساختن حقوق والدین در قبال حقوق این کودکان روشن سازیم. در این رابطه به بررسی ارث ، نفقه ، حضانت و ولایت این کودکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قوانین و حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است . تا مساله ارث بردن فرزندان طبیعی و نفقه ی این کودکان از نظر فقها و در قانون مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: فرزندان طبیعی ، حقوق ایران، حقوق انگلستان ، فقه اسلامی ، حقوق ، تکلیف

M.A. Thesis:

Rights and costs of the debt, in exchange for a natural Farzandan, the role of the Iranian human rights system, and the jurisprudence and implementation of the rights of England

Natural children or illegitimate children are children who are born out of wedlock to commit adultery without parental interest. From the point of view of Iranian jurisprudence and law, natural children have no legitimate or legal lineage; As a result of this illegitimacy, they are deprived of some civil rights, which are based on legitimate ancestry. Among the rights that illegitimate children are deprived of are inheritance, custody, guardianship, judgment, martyrdom, etc., because it is necessary for those in charge of these matters to have productive purity (not to be born through adultery). . The parents of these children have rights and obligations against them, which they must recognize and act in accordance with the principles of jurisprudence, law and order. The purpose of writing this dissertation is to compare the rights and duties of parents of natural children in Iranian jurisprudence and law and British law so that we can clarify the measures of these laws to clarify the rights of parents towards the rights of these children. In this regard, the inheritance, alimony, custody and guardianship of these children from the perspective of Islamic jurists and the laws and rights of Iran and Britain have been studied. To consider the issue of inheriting the natural children and alimony of these children from the point of view of jurists and in the law.

Keywords: Keywords: Natural Children, Iranian Law, English Law, Islamic Jurisprudence, Law, Assignment