دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر صالح، ۱۳۹۸

ارتباط بین شدت رقابت بازار محصول، ساختار مالکیت و محافظه‌کاری

فشار رقابتی در بازار تصمیمات مدیریت را شکل می‌دهد و معتقدند این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، ساختار مالکیت و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونه آماری پژوهش 120 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 الی 1396 می‌باشد. داده های این پژوهش سالانه و حدود 720 سال- شرکت را در بر می‌گیرد. به طور کلی یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بین رقابت در بازار محصول و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تأثیر درصد مالکیت سهامداران نهادی قرار می گیرد و مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی بر رابطه یاد شده تأثیرگذار نمیباشند.

کلیدواژه‌ها: محافظه‌کاری، رقابت در بازار محصول، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی.

M.A. Thesis:

Relationship between Product market competition, ownership structure, accounting and conservatism

Preceding research has given a great deal of importance to the notion that competitive pressure shapes managerial decisions. The main purpose of this study was to investigate Relationship between Product market competition, ownership structure, accounting conservatism in Tehran Stock Exchange. The present research is applied in terms of purpose and analytical nature. To collect the data, we used the financial statements of the Tehran Stock Exchange and Rahavard Novin softwer. The statistical population of the research is 120 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange between 2011-2018. Data were analyzed by panel data and least squares regression. The findings of this study show that there is a negative significant relationship between Product market competition and accounting conservatism, which is influenced by the percentage of institutional shareholder ownership, and managerial and government ownership do not affect the relationship.

Keywords: Conservatism, product market competition, institutional ownership, state ownership, managerial owner