دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل قنبری، ۱۳۹۹

اثر توانایی مدیریت بر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی با تعدیلگری مکانیزم های حاکمیت شرکتی

امروزه سرمایه گذاران، شروع به استفاده از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک عامل در اتخاذتصمیمات سرمایه گذاری کرده‌اند. سرمایه گذاران فعالیت‌های مسئولیت پذیری اجتماعی را به عنوان منبعی برای ارزیابی پایداری شرکت در نظر می‌گیرند. در مواردی که شرکت برنامه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی را انجام نمی‌دهد، ذینفعان (سهامداران) می‌توانند راجع به تعهدات آنان نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی سؤال بپرسند. علاوه بر این، در این شرایط، هنگامی که شرکت نمی‌تواند از پس مسئولیت‌های اجتماعی بربیاید، سرمایه گذاران فرض می‌کنند که شرکت نمی‌تواند پایداری کسب و کارش را حفظ کند، و متعاقباً باعث دفع سرمایه گذاران می‌شود، و آنان تمایلی به سرمایه گذاری در آن شرکت نخواهندداشت. در این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیران بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها در درجه اول پرداخته شد. در نتیجه برای دوره زمانی 1392 الی 1396 برای 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در درجه دوم به بررسی اثر تعدیلگری ویژگی‌های حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیأت مدیره و پاداش مدیران بر رابطه توانایی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی پرداخته شد. با استفاده از نرم افزار ایویوز و روش پانل دیتا فرضیه‌های نام برده در سطح خطای 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند. و نتایج کلی حاکی از این بود که تنها پاداش مدیران رابطه توانایی مدیریت و مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل می‌کند. و رابطه به صورت مثبت می‌باشد لذا پاداش مدیران، رابطه بین متغیرها را تشدید می‌کند. رابطه معناداری بین سایر متغیرها مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: توانایی مدیریت، مسئولیت پذیری اجتماعی، پاداش مدیران، استقلال هیأت مدیره.

M.A. Thesis:

Effects of Managerial Ability on socially responsible performance With Mekanism Corporate governance Moderate

Today, investors are beginning to use social responsibility as a factor in making investment decisions. Investors see social responsibility activities as a resource for assessing corporate sustainability. In cases where the company does not carry out social responsibility programs, stakeholders can ask about their obligations under social responsibility. In addition, in these situations, when the company can not afford social responsibility, investors assume that the company can not maintain the stability of its business, and consequently repel investors, and they are reluctant to invest in the company. They will not have. In this study, the effect of managers' ability on the level of social responsibility of companies in the first place was investigated. As a result, for the period 1392 to 1396 for 98 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the second degree, the moderating effect of corporate governance characteristics including board independence and managers 'rewards on the relationship between managers' ability and social responsibility was investigated. Using Ivory software and data panel method, the mentioned hypotheses were tested at the error level of 0.05. And the overall results showed that only managers' rewards moderate the relationship between management ability and social responsibility. And the relationship is positive, so managers' rewards intensify the relationship between the variables. No significant relationship was observed between other variables.

Keywords: Management ability, social responsibility, managers' rewards, board independence.