دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ندا یوسفی مقدم، ۱۳۹۹

مسئولیت تضامنی در روابط طلبکار و بدهکار در حقوق ایران

تضام وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دی مطرح می گردد؛ درحالت اول تضام بی بستانکاران وجود دارد و به همی دلیل تضام مثبت نامیده می شود و در حالت دوم، بی بدهکاران است وبه همی جهت تضام منای نامیده می شود. در هردو حالت، تضام به ناع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دی ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ) معمولاً قرارداد ( دو منبع تضام هستند . تضام از دو منبع، قانون یا قرارداد ناشی می شود. تضام قانونی،در قوانی مختلف از آن بحث به عمل آمده است و مصادیق زیادی دارد. غصب، مسئولیت کارگران متعدد در برابر کارفرما و مسئولیت قیم های متعدد از جمله مصادیق آن در قانون مدنی است . مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری، مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی و مسئولیت مدیران در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از مصادیق قانون تجارت می باشد . به موجب قرارداد نیز طرفی می توانند بی خود مسئولیت تضامنی قائل گردند. با ای اوصاف ،امروزه دامنه مسئولیت های تضامنی در نظام حقوق مدنی نیز همانند حقوق تجارت زیاد است و شاید بتوان گات در نظام حقوق مدنی نیز در موارد تردید، اصل بر مسئولیت تضامنی است

کلیدواژه‌ها: مسئولیت، تضامنی، بدهکار، طلبکار، حقوق ایران

M.A. Thesis:

Corporate Responsibility in Creditor and Debtor Relations in Iranian Law

Guaranteeing is a special description of some of the obligations that are sometimes raised against the divisionist and sometimes against the division of religion; In the first case, there is a guarantee between the creditors, and for this reason it is called a positive guarantee, and in the second case, it is called between the debtors, and for this reason it is called a negative guarantee. In either case, the partnership is in the best interests of the contractor because it allows one of the creditors to receive the full amount of the loan or the full amount of the debt from one of the joint and several debtors (usually a contract). A guarantee arises from two sources, the law or the contract. Legal guarantees have been discussed in various laws and there are many examples. Occupancy, the responsibility of multiple workers against the employer, and the responsibility of multiple workers are examples of this in civil law. The liability of the signatories of commercial documents, the liability of the partners in the joint stock company and the liability of the managers in the joint stock companies with limited liability are examples of commercial law. Under the agreement, the parties can also assume joint and several liability. However, today the scope of joint liability in the civil law system is the same as in commercial law, and it can be said that in the civil law system, in case of doubt, the principle of joint liability is the same.

Keywords: Liability, Collaboration, Debtor, Creditor, Iranian Law