دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی قدردان تبریزی، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی انتقال تعهد و تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان

موضوع تبدیل و انتقال تعهد، به مثابه دو نهاد حایز اهمیت در حقوق تعهدات، از دیرباز تا کنون چه در قوانین کشورها و چه در آموزه¬های حقوق مدنی محل بحث و مناقشه بوده است. در این میان و به ویژه با ترجمه مواد راجع به تبدیل تعهد از قانون مدنی فرانسه، تا حدودی میان حقوقدانان و صاحب¬نظران از جهت ارکان و شرایط تحقق و هم¬چنین آثار ناظر بر آن تشتت عقیده و رأی ایجاد شده و عمده مباحث اختلافی هم بر سر آن است که به عقیده برخی، قانونگذار در ترجمه دچار اشتباه شده و مباحث مربوط به انتقال دین و طلب را ذیل مفهوم تبدیل تعهد گنجانده و در مقابل، عده¬ای این امر را به نوعی نگاه تیزبینانه مقنن و کشف اثر جدید از ماده با تأسی از فقه امامیه و حقوق فرانسه انگاشته¬اند. بدیهی است با فرض هریک از این موارد، شرایط ایجاد و هم¬چنین تبعات ناظر بر آن از جمله باقی ماندن تضمینات و وثایق تعهد دستخوش تغییر و تحول بنیادی می¬گردد. در این پژوهش، تلاش شده است تا ضمن بررسی مفهومی این دو نهاد، به مقایسه تطبیقی شرایط تشکیل و آثار و احکام مترتب بر هر یک در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها: سقوط تعهدات، تبدیل تعهد، انتقال تعهد، انتقال دین، انتقال تعهد، حواله، ضمان

M.A. Thesis:

A Comparative Study of Transfer of Commitment and Commitment Conversion in Iranian and British Law

The issue of the transformation and transfer of commitment, as two of the most important institutions in the law of obligations, has long been the subject of controversy both in the laws of the countries and in the teachings of civil rights. In the meantime, and in particular with the translation of articles on the conversion of French civil law, to a certain extent, jurists and scholars have come to terms with the pillars and conditions of realization, as well as the effects on it of dissenting opinions and major disputes. It is also argued that some believe that the legislator has been mistaken in translation and incorporated the discussion of the conversion of religion into the notion of conversion and, in contrast, that some have taken the legal approach seriously and discovered a new work of The article is based on Imamiyyah jurisprudence and French law. Obviously, under each of these conditions, the conditions for the creation and the consequences of it, including the assurances and pledges of commitment, are undergoing fundamental change. In this study, while trying to conceptualize these two institutions, we compare the conditions of formation and their respective effects on the law of Iran and England.

Keywords: Falling Commitments, Commitment Conversion, Commitment Transfer, Religion Transfer, Commitment Trans