دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد مسرور، ۱۳۹۸

سندیت امضای الکترونیکی و مشکلات حقوقی آن

گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگریز تجارت الکترونیک در سطح بین المللی، پیش بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. اسناد و قراردادهای الکترونیکی مبتنی بر داده های الکترونیکی هستند. هنگام رسیدگی به اختلافات و حل و فصل دعاوی ناشی از این اسناد و مدارک، باید به داده ها و اطلاعات مربوط به آنها مراجعه نمود. این اطلاعات و اسناد در سیستم رایانه ای ذخیره و نگهداری می شوند و گاه هرگز روی کاغذ چاپ نمی شوند. یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از ایمیل منعقد می شوند، موضوع امضای الکترونیکی است در واقع اسناد الکترو نیکی و به خصوص قراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می کنند، مقایسه امضای سنتی با امضای الکترونیکی به برداشتی بهتر از این موضوع کوک می کند، این بحث هم از جهت حمایت از حقوق قراردادی فرستنده داده پیام و هم مخاطب آن اهمیت پیدا می کند، به عبارت دیگر اعتقاد به تشکیل و یا عدم تشکیل قراردادی که با استفاده از وسائط الکترونیکی منعقد می گردد و متعاقباً استقرار حقوق و تعهدات متقابل طرفین، بطور اساسی بر این سوال محوری متمرکز است. ایده ی داده پیام مطمئن و یا امضای مطمئن و همچنین پیشنهاد و مرجع گواهی و تصدیق بر این اساس متمرکز است که تا حد امکان از هر گونه تردید و خلل در اعتبار انتساب داده پیام پرهیز شود. باید توجه داشت که پذیرش نوع اسناد و دلایل الکترونیکی، به معنای ایجاد اعتبار قانونی برای تمام اسناد و اطلاعات الکترونیکی نیست، بلکه اسنادی محکمه پسند محسوب می شوند که از شرایطی که قانون برای آنها مقرر کرده، برخوردار باشند. با توجه به ویژگی فضای رایانه ای که در آن امکان دستکاری، تغییر، نسخه برداری و حذف اطلاعات الکترونیکی فراهم است، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار این اسناد با احتیاط بسیار رفتار کرده، در حالت عادی، آنها را حداکثر به منزله قرینه ای بر مدعا بینگارد. لذا در این نوشتار سعی شده است که اعتبار امضای الکترونیک از دیدگاه حقوق را بررسی کند و همچنین با توجه به مقررات داخلی، امضای الکترونیک دارای چه احکام و شرایطی است.

کلیدواژه‌ها: امضا الکترو نیک، امضای دیجیتال،کلید عمومی،اسنادالکترونیکی