دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بلقیس ناویایی، ۱۳۹۸

مسئولیت پذیری اجتماعی ٫ سیاست سرمایه گذاری و عملکرد شرکت

تئوری مشروعیت بیان میکند که میان شرکتها و جامعهای که شرکتها در آن فعالیت میکنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار میرود ایفای مسئولیتاجتماعی شرکتها، عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین مسئولیتپذیری اجتماعی با سیاست سرمایهگذاری و عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش برای یک دورهی 5 ساله بین سالهای 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازهی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونهی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها با جمع‌آوری به کمک نرمافزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد رابطهی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. مسئولیتپذیری اجتماعی امروزه بهعنوان یک مزیت رقابتی در سطح اول دنیا شناخته شده است، بهطوری که بسیاری از شرکتها دریافتهاند برای جذب مشتری بیشتر باید به مسئولیتپذیری اجتماعی توجهی ویژه نمایند، مسئولیتپذیری اجتماعی با منافع اقتصادی و عملکرد شرکتها همراستا و در هم آمیخته هستند. همچنین بین مسئولیتپذیری اجتماعی و سیاست سرمایهگذاری رابطهی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. از آنجا که سیاست سرمایهگذاری در این پژوهش کارایی سرمایهگذاری است، بنابراین شرکتهایی که به مسئولیتپذیری اجتماعی توجه نمایند این باعث رشد فروش شرکتها خواهد شد و بهتبع آن کارایی سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Corporate Social Responsibility on Investment Policy and Performance

The theory of legitimacy states that there is a social contract between companies and the society in which they operate. Therefore, corporate social responsibility is expected to influence financial performance. The main purpose of this study is to determine the relationship between social responsibility and investment policy and performance in Tehran Stock Exchange. This study was conducted for a period of 5 years between2013-2017. In this study, financial leverage and company size were used as control variables. Sample data of the companies studied were analyzed by Excel using software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a positive relationship between social responsibility and performance and this relationship is significant. Social responsibility is now recognized as a world-class competitive advantage, with many companies finding that social responsibility must be paid more attention to attract more customers. There is also a positive relationship between social responsibility and investment policy and this relationship is significant. Since the investment policy in this research is investment efficiency, so companies that pay attention to social responsibility will increase sales of companies and consequently increase investment efficiency.

Keywords: