دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: معصومه شنوایی زارع، ۱۳۹۹

واکنش عملکرد ، اجزای عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی پنبه به غلظت و نوع تعدیل کننده های تنش در کشت رایج و تأخیری در شرایط شور

افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی یک واکنش رایج به تنش های محیطی در اکثر گیاهان زراعی است . کاربرد خارجی تعدیل کننده های اسمزی می تواند سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی شود. به منظور بررسی تغییرات آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی به محلول پاشی تعدیل کننده های تنش در دو شرایط کشت تاخیری و رایج پنبه در شرایط شور، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در دو سال 1396 و 1397 انجام شد. تاریخ کشت رایج و تاخیری به عنوان کرت اصلی و محلول پاشی با mmGB 50 و100 و SAmm4 و 2 و?mSNP 200و100 به همراه یک تیمار کنترل به عنوان کرت فرعی در این آزمایش در نظر گرفته شد . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که رنگیزه های کلروفیلی (کلروفیل aوb کلروفیل کل و کارتنوئید)، آنتی اکسیدان های آنزیمی GPX, APX, SOD, CAT و میزان پرولین با محلول پاشی تعدیل کننده های تنش افزایش و میزان H202 کاهش پیدا کرد . در بین تعدیل کننده های مصرفی GB کمترین تاثیر و محلول پاشی با SNP بالاترین تاثیر در فعالیت آنریم های آنتی اکسیدانی داشت . تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که در شرایط کشت رایج خصوصیات آنتی اکسیدان های آنزیمی و در شرایط کشت تاخیری خصوصیات فتوسنتزی بیشترین تاثیر در افزایش تحمل به تنش شوری را داشتند. در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی عامل موثرتری در مقایسه با آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی در کاهش اثرات تنش شوری می باشد و محلول پاشی با غلظت?M SNP 100 مناسب ترین تعدیل کننده برای افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی پنبه در شرایط تنش شوری می باشد .

کلیدواژه‌ها: آنزیم های آنتی اکسیدان گلیسین بتائین سالیسیلیک اسید تنش شوری سدیم نیروپوروزید

Ph.D. Dissertation:

Response of yield,yield components and biochemical characteristics of cotton to concentration and type of stress modifier in common and delayed planting in saline conditions

Increased activities of enzymatic and non-enzymatic antioxidants provide a common reaction to environmental stress in most crops. To investigate the effect of foliar application of stress moderators on enzymatic and non-enzymatic antioxidant changes, field experiments were conducted as split-plot design based on a randomized complete block design with three replications in 2017 and 2018. Planting date (early and late) was considered as the main plot, and foliar applications with 50 and 100 mM of Glycine Betaine, 1 and 2 mM of salicylic acid, and 100 and 200 µM of sodium nitroprusside, along with the control treatment, were regarded as the subplot. The results showed that the amounts of chlorophyll pigments and the levels of enzymatic antioxidants (glutathione peroxidase, ascorbate peroxidase, superoxide dismutase, catalase), and proline increased, and H2O2 level decreased with the foliar application of stress moderators. Glycine betaine and sodium nitroprusside had the lowest and highest effects on the enzymatic antioxidant activities, respectively. The analysis of the main components revealed that in the early and delay planting date, the characteristics of enzymatic antioxidants and photosynthetic properties had the greatest effects on the enhancement of tolerance to salinity stress. In general, the results of this research demonstrated that the elevated activities of enzymatic antioxidants compared to non-enzymatic ones were more effective in reducing the impacts of salinity stress. Moreover, the foliar application of sodium nitroprusside at a concentration of 100 µM served as the most suitable moderator for augmenting the activities of enzymatic antioxidants in salinity stress conditions.

Keywords: Antioxidant enzymes  Glycine betaine  Salicylic acid  Salinity stress  Sodium niroporoside