دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین نگهبان، ۱۳۹۸

رابطه بین تحصیلات و تجربه ی حسابداری مدیریت و ضعف کنترل داخلی

چکیده: طبق ماده 12 دستورالعمل کنترل داخلی، هیئت مدیره‌ مکلف است نسبت به استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نماید. برای ایفای این مسئولیت، هیئت‌مدیره شرکت باید سیستم کنترل‌های داخلی را با توجه به چارچوب کنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم این دستورالعمل، حداقل به‌طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان “گزارش کنترل‌های داخلی” درج و افشا نماید. با عنایت به اهمیت اثربخشی سیستم کنترل داخلی در بهبود کیفیت اطلاعات، در این مطالعه به بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه حسابداری مدیریت بر ضعف سیستم کنترل داخلی با در نظر داشتن نقش متغیر تعدیل گر سهامدار کنترلی پرداخته شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 135 شرکت بورسی طی بازه زمانی 92 تا 96 و استفاده از رگرسیون جهت تحلیل داده ها، نتایج پژوهش مبین این موضوع است که سابقه حسابداری و تحصیلات مدیریت سبب کاهش ضعف در سیستم کنترل داخلی می شود.

کلیدواژه‌ها: تحصیلات مدیریت، تجربه حسابداری مدیریت، نقطه ضعف سیستم کنترل داخلی، سهامدار کنترلی

M.A. Thesis:

The relationship between managers' education and experience with weak internal controls

Abstract: According to Article 12 of the Internal Audit Guidelines, the Board of Directors is required to ensure the establishment and implementation of appropriate and effective internal controls to achieve the Company's objectives. To fulfill this responsibility, the Board of Directors should review and disclose the internal control system, at least annually, in accordance with the internal control framework outlined in Chapter 2 of this instruction, and report its results in a report entitled "Internal Audit Report". Considering the importance of the effectiveness of the internal control system in improving the quality of information, this study investigates the impact of management accounting education and experience on the weakness of the internal control system considering the variable controlling shareholder role. Using a sample of 135 stock companies over the period 92 to 96 and using regression to analyze the data, the results of the study indicate that accounting and management backgrounds reduce internal control system weakness. In addition, the research results show that the presence of a controlling stakeholder in the company modifies the relationship of experience and management education with the weakness of the internal control system; however, these results were not significant.

Keywords: Management education, management accounting experience, internal control system weakness, controllin