دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید محمد احمدی، ۱۳۹۸

جایگاه پیشگیری وضعی در کاهش بزه زنان از منظر قوانین ایران و سایر کشورها

قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است چنانچه آن دلایل خاص وجود نداشته باشد عمل منافی عفت ارتکابی قایل اثبات نباشد زیرا نخواهد بود وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امگان نمی یابد یا اساسا امکان پذیر نیست طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد بنابراین زنان به عنوان لفراد بالقوه اسیب پذیر تر از مردان آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند بالابردن خطر ارتکاب جرم برروی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم میتواند در فرایند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد امروزه اگر قانونگذار به عنصر زنان بزه دیده توجه ویژه ای در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارند به خاطر نتایج تحقیقات مطالعات و یافته های جرم شاختی می باشد جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم اسیب پذبری بیش تر افراد نام می برد که زنان در جامعه اسیب پذیر نر از مردان می کند

کلیدواژه‌ها: زنان بزهکاران مجرم جرائم منافی عفت ادله اثبات دعوا