دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده فاطمه حسینی ممرابادی، ۱۳۹۹

مقایسه بین تخریب اموال و تخریب در داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

خریب از جمله جرایم علیه اموال می باشد که همواره در جوامع بشری وجود داشته و به دلیل ضرر و آسیبی که به اموال اشخاص اعم از دولتی، عمومی، حقوقی و حقیقی وارد می آید قانونگذاران در پی جرم انگاری آن بوده و مجازات های سختی همچون اعدام، حبس، جزای نقدی برای آن در نظر گرفته اند. رفته رفته با پیشرفت جوامع بشری شکل تخریب از جلوه سنتی خود بیرون رفته و به شکل مدرن و جدیدی در آمده است. از زمانی که بشر توانست رایانه را کشف کند و با وسیله اینترنت بتواند جهان پیرامون خود را تسخیر کند، بالتبع جرایم جدیدی به نام جرایم رایانه ای نیز پدید آمد که در حوزه اینترنت و رایانه نمودار بوده است. یکی از این جرایم جرم تخریب می باشد که تخریب رایانه ای نام دارد. در این نوع تخریب ارکان تشکیل دهنده جرم و ماهیت ارتکاب جرم با تخریب اموال فرق دارد و لذا نحوه رسیدگی به این جرایم و شرایط احراز آن با تخریب اموال متمایز است و بسی سخت تر از تخریب سننتی می باشد زیرا شناسایی مرتکب با دشواری مواجه می باشد. لذا ماهیت جرم تخریب اموال با جرم تخریب رایانه ای کاملا متفاوت می باشد که در این پایان نامه هدف اصلی بررسی و تطبیق این دو جرم با یکدیگر می باشد. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در این پایان نامه حاکی از آن است که ماهیت جرم تخریب اموال در مقایسه با جرم تخریب رایانه ای کاملا متفاوت و متمایز از یکدیگر می باشد زیرا زمینه و بستر سازی ارتکاب دو جرم با یکیدیگر کاملا متفاوت می باشد. ارکان تشکیل دهنده از جمله رکن مادی و معنوی با یکدیگر کاملا متفاوت است البته تشابهاتی نیز با یکدیگر دارند. نتیجه مجرمانه در هر دو ضرر و آسیب رساندن به مالک می باشد که ماهیت نتیجه مجرمانه در این دو جرم به اعتبار اختلاف در بستر تحقق جرم نیز نسبت به یکدیگر متفاوت می باشد. پایان نامه پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، فیش برداری از مقالات و سایت های اینترنتی صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: تخریب اموال، تخریب رایانه ای، داده، سامانه، جرایم علیه اموال، جرایم علیه سامانه های را

M.A. Thesis:

Comparison between the destruction of property and destruction of data and computer and telecommunication systems

Destruction is one of the crimes against property that has always existed in human societies and due to the damage to the property of individuals including government, public, legal and real, legislators seek to criminalize it and severe punishments such as execution. Imprisonment is punishable by a fine. Gradually, with the development of human societies, the form of destruction has gone out of its traditional form and has become a modern and new form. Ever since humans were able to discover the computer and use the Internet to conquer the world around them, a new crime called computer crime has emerged, which has been prominent in the field of the Internet and computers. One of these crimes is the crime of destruction, which is called computer destruction. In this type of destruction, the elements of the crime and the nature of the crime are different from the destruction of property, and therefore the manner of dealing with these crimes and the conditions for achieving it is different from the destruction of property and is much more difficult than traditional destruction because the perpetrator is difficult to identify . Therefore, the nature of the crime of property destruction is completely different from the crime of computer destruction, which in this dissertation is the main purpose of investigating and matching these two crimes with each other. The results of the studies conducted in this dissertation indicate that the nature of the crime of destruction of property in comparison with the crime of computer destruction is completely different and different from each other because the background and context of committing two crimes are completely different from each other. The constituent elements, including the material and spiritual elements, are completely different from each other, but they also have similarities with each other. The criminal result is in both harm and harm to the owner that the nature of the criminal result in these two crimes is different from each other due to the difference in the context of the crime. The present dissertation has been done in a descriptive-analytical method and using library tools, taking notes from articles and internet sites.

Keywords: Keywords: property destruction, computer destruction, data, system, property crimes, crimes against