دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه بیدخوری، ۱۳۹۹

ازدواج دختران زیر ۱۳سال از نگاه فقه و حقوق موضوعه

کودک همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به 18 سالگی وارد پیمان زناشویی میشود که از معضلات اجتماعی و ناهنجار روزگار ماست که به نوعی تضییع حقوق کودکان محسوب می شود. این نوع ازدواج هردو جنس را متاثر می سازد اما دختران بیشتر در معرض آسیب هستند و آسیب ها و عوارض شدیدی را متحمل می گردند. با وجود اینکه تحقیقات متعدد حاکی از آسیب های متعدد پدیده کودک همسری است این پدیده در برخی از نقاط کشور امر شایع است. وقوع ازدواج در سنین پایین و کودکی، که در کنوانسیون های جهانی تا سن 18 سالگی را در برمی گیرد، پدیده ای است که در اکثر جوامع توسعه نیافته و سنتی روی می دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در دو فصل با تامل در فقه و نظام حقوقی ایران به بررسی و تحلیل پدیده کودک همسری و رابطه آن با کودک آزاری و همچنین بررسی انتقادی نقش حمایتی قانون گذار در مورد پدیده کودک همسری می پردازد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : ازدواج دختران 13 سال – کودک همسری - فقه - حقوق موضوعه

M.A. Thesis:

Marriage of girls under thirteen from jurisprudence and low

A child spouse is a formal or informal marriage in which a person enters into a marriage contract before the age of 18, which is one of the social and abnormal problems of our time, which is considered as a kind of violation of children's rights. This type of marriage affects both sexes, but girls are more vulnerable and suffer severe injuries and complications. Although numerous studies have shown the numerous harms of the phenomenon of child marriage, this phenomenon is common in some parts of the country. The occurrence of underage and child marriage, which in international conventions covers the age of 18, is a phenomenon that occurs in most underdeveloped and traditional societies. The present study uses a descriptive-analytical method in two chapters to reflect on the jurisprudence and legal system of Iran and analyzes the phenomenon of child marriage and its relationship with child abuse and also critically examines the supportive role of the legislator in the phenomenon of child marriage.

Keywords: Keywords: Marriage of 13-year-old girls, child marriage, jurisprudence, subject law