دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا مهرنیا، ۱۳۹۹

وضعیت حقوقی فرزندان متولد شده از ازدواج های غیر قانونی

در حقوق ایران ازدواج‌های غیرقانونی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. الف) ازدواج غیرقانونی ‌که غیرشرعی هم هستند مانند ازدواج با اقارب رضاعی، نسبی، سببی، ازدواج درحال احرام، ازدواج با زن شوهردار و در عده و... در این دسته ازدواج‌ها زن و مرد ازدواج شرعی نخواهند داشت و فرزند متولد شده از آن ها هم مشروع نخواهد بود. ب) ازدواج غیرقانونی که شرعی هستند. در این نوع از ازدواج‌ها که از نظر شرع صحیح است اما بنا به دلایلی قانون‌گذار آن‌ها را غیرقانونی دانسته است. یکی از موارد ازدواج غیرقانونی اما شرعی ازدواجی است که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد. قانون ازدواج‌هایی را رسمی می‌داند که در یکی از محضرهای ازدواج ثبت شود و برای عدم ثبت رسمی ازدواج مجازات در نظر گرفته است. یکی دیگر از ازدواج غیرقانونی که اگرچه طبق قواعد شرع مقدس صورت می‌پذیرد اما بنا به مصالحی از دیدگاه قانون مملکتی جایز نیست، ازدواج با اتباع بیگانه بدون اجازه دولت است. این‌گونه ازدواج‌ها از آثار قانونی ثبت ازدواج از جمله صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین در پی ازدواج و... برخوردار نیستند. در چنین ازدواج‌هایی اولین متضرران خود زوجین هستند که همچون سایر زوج‌ها نمی‌توانند از مواهب قانون و مترتب بر ازدواج بهره‌مند شود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: حقوق فرزندان، ازدواج‌های غیرقانونی، اتباع بیگانه، ثبت ازدواج، ازدواج های غیر شرعی.

M.A. Thesis:

Legal status of children born out of wedlock

In Iranian law, illegal marriages can be divided into two categories. A) Illegal marriages, which are also illegal, such as marriage with foster relatives, relative, causal, marriage in ihram, marriage with a married woman and in some, etc. In this category of marriages, a man and a woman will not have a legal marriage and the child born of it Will not be legitimate either. B) Illegal marriages that are legal. In this type of marriage, which is legally valid but for some reason the legislator has considered them illegal. One of the cases of illegal but legal marriage is a marriage that has not been registered in the official marriage registry. The law formalizes marriages that are registered in one of the marriage registers and provides for punishment for not registering the marriage officially. Another illegal marriage that, although performed according to the rules of the Holy Shari'a, is not permissible from the point of view marrying foreign nationals without the permission of the government. Such marriages do not have the legal effects of marriage registration, such as the issuance of birth certificates for children and the citizenship of the couple seeking marriage, and so on. In such marriages, the first victims are the spouses themselves, who, like other couples, cannot enjoy the benefits of law and order in marriage. .

Keywords: Keywords: children's rights, illegal marriages, foreign nationals, marriage registration, illegal ma