دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا صفرزاده، ۱۳۹۹

رابطه رهبری مثبت گرا و اشتیاق به کار با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی مدیران مقطع متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه رهبری مثبت¬گرا و اشتیاق به کار با میانجی¬گری توانمندسازی روان¬شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) شهر سبزوار به تعداد 138 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه رهبری مثبت¬گرا کامرون (2008)، توانمندسازی روان¬شناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و اشتیاق به کار شوفلی و بیکر (2006) استفاده شد. برای تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار Spss22 و 8.8 lisrel و آزمون¬های همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین رهبری مثبت¬گرا و اشتیاق به کار رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین رهبری مثبت¬گرا و توانمندسازی روان¬شناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین توانمندسازی روان¬شناختی و اشتیاق به کار رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) توانمندسازی روان¬شناختی در رابطه بین رهبری مثبت¬گرا و اشتیاق به کار نقش میانجی¬گری دارد و رهبری مثبت¬گرا بر توانمندسازی روان¬شناختی با ضریب مسیر 43/0 تاثیر معناداری دارد؛ همچنین توانمندسازی روان¬شناختی بر اشتیاق شغلی با ضریب مسیر 32/0 تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی روان‌شناختی، رهبری مثبت‌گرا، اشتیاق به کار، مدیران.

M.A. Thesis:

The Relationship between Positive Leadership and Work Engagement with the Mediating Role of Psychological Empowerment among the Manager of Secondary Schools of Sabzevar

The present study examine the relationship between positive leadership and work engagement with the mediating role of psychological empowerment among the manager of secondary schools of Sabzevar. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all manager of secondary schools of Sabzevar (138 persons) that 102 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Simple Random sampling. The data was collected through positive leadership Cameron, work engagement by Schaufeli, Bakker, psychological empowerment by Spreitzer & Mishra questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and positive relationship between the positive leadership and work engagement. 2) There is a significant and positive relationship between the positive leadership and psychological empowerment. 3) There is a significant and positive relationship between the psychological empowerment and work engagement. 4) psychological empowerment playing a mediating role in relationship between positive leadership and work engagement. positive leadership have significant impact on the psychological empowerment (0/43) and psychological empowerment have significant impact on the work engagement (0/32)

Keywords: positive leadership, work engagement, psychological empowerment, manager