دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهنوش یزدانی حسینی، ۱۳۹۹

بررسی اصل آزادی قراردادی در قراردادهای سفید امضای کار

خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) آزادی قراردادی برون داد اصل حاکمیت اراده با مقبولیت و احترام جهانی غیر قابل انکارش است. ارائه و درج شروط غیر منصفانه از سوی طرف قوی قرار داد که در عرضه کالا یا خدمات و یا قرار داد های کار از انحصارگرایی برخوردارند، در قالب قراردادهای الحاقی امری غیر متداول نیست. بر اساس یافته های این تحقیق قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که طرف برخوردار از وضعیت انحصاری، آن را تنظیم و مفادش را تحمیل و طرف دیگر بدون امکان واقعی تغییر بدان رضایت داده است. انحصار و قدرت یک طرف، نیاز و اضطرار شخصی طرف ضعیف و فقدان قدرت چانه زنی وی از دلایل الحاق به این نوع قرار دادهاست. نابرابری طرفین، مانع بهره برداری کامل طرف ضعیف از منافع ناشی از قرارداد می شود که این امر علاوه بر انتقال ثروت و سود از سوی شریک قراردادی به شریک فرصت طلب، تعادل منافع در قراردادها را مختل کرده و قرارداد را به ابزاری صرف برای بهره برداری تبدیل می کند. در پی تحولات قرون اخیر و سوء استفاده های به عمل آمده و ضرورت حمایت از طرف ضعیف، گستره و دامنه اصل آزادی قراردادی و امکان درج شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در پناه نظم عمومی، انصاف، اخلاق و قانون با محدودیت هایی مواجه شد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

study of principle of contractual freedom in white-collar employment contracts

Contractual freedom is the output of the principle of the rule of will with its universal acceptance and respect. The presentation and inclusion of unfair terms by a strong contractor who has a monopoly on the supply of goods or services or labor contracts is not uncommon in the form of supplementary contracts. Based on the findings of this research, the supplementary contract is a power of one party, the personal need and urgency of the weak party and his lack of bargaining power are some of the reasons for joining this type. Inequality between the parties prevents the weak party from fully exploiting the benefits of the contract, which in addition to transferring to protect the weak side, the scope of the principle of contractual freedom and the possibility of including unfair terms in supplementary contracts under the protection of public order, fairness, ethics and law was limited.

Keywords: