دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیرا وحدتی، ۱۳۹۹

رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۹۸

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجی¬گری فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 205 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 134 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری نظام¬دار (سیستماتیک) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه فاوا محرم¬پور (1390)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) و فراموشی سازمانی هدفمند محمودوند (1390) استفاده شد. برای تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار Spss22 و 8.8 lisrel و آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. یافته¬ها نشان داد که: 1) بین فاوا و چابکی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین فاوا و فراموشی سازمانی هدفمند رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) فراموشی سازمانی هدفمند در رابطه بین فاوا و چابکی سازمانی نقش میانجی¬گری دارد و 45 درصد از چابکی سازمانی به¬وسیله فاوا و با میانجی¬¬گری فراموشی سازمانی هدفمند پیش¬بینی شد.

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، چابکی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند

M.A. Thesis:

The Relationship between Information and Communication Technology and Organizational Agility with the Mediating Role of Targeted Organizational Forgetting among the Employees of Sabzevar University of Medical Sciences

The present study examine The relationship between Information and Communication Technology and Organizational Agility with the mediating role of Targeted Organizational Forgetting among the employees of Sabzevar University of Medical Sciences. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees of Sabzevar University of Medical Sciences (205 persons) that 134 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Systematic sampling. The data was collected through ict Muharrampor, Organizational Agility by Sharifi & Zhang,Targeted Organizational Forgetting by Mahmoudvand questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and positive relationship between the Ict and Organizational Agility. 2) There is a significant and positive relationship between the Ict and Targeted Organizational Forgetting. 3) There is a significant and positive relationship between the Targeted Organizational Forgetting and Organizational Agility. 4) Targeted Organizational Forgetting playing a mediating role in relationship between Ict and Organizational Agility and 45% of Organizational Agility was predicted by Ict with the mediation of Targeted Organizational Forgetting

Keywords: Information and Communication Technology, Organizational Agility, Targeted Organizational Forgetting