دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیما اشراقی، ۱۳۹۹

جایگاه انصاف در تصمیمات دادگاه خانواده

یکی از مفاهیم پر اهمیت و قابل توجه در سیستم های قضایی ، انصاف است . انصاف به معنای اهتمام عمیق و دقیق به همه ابعاد ، شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیج درونی که بر اساس عقل ، وجدان و تأثیر عرف می باشد ، راهی برای رسیدن به درون مایه عدالت است که در شرایط ویژه و موارد خاصی فرصت عمل می یابد . «انصاف» یکى از اصول کلى حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفینِ معامله، به تنهایى و یا همراه دیگر منابع حقوقى (قانون، کنوانسیون، عرف وغیره، بسته به مورد) براى رفع منازعه ارجاعى به قاضى یا داور، مورد استناد قرار مى گیرد و اختلافات فیمابین بر اساس همین اصول کلىِ حقوقى حل و فصل مى گردد.انصاف در قوانین مدنی کاربرد گسترده تری نسبت به سایر قوانین دارد . زیرا محدوده ی قوانین مدنی نسبت به سایر قوانین بیشتر است .انصاف در تصمیم گیری قضایی در حوزه ی حقوق خانواده هم تاثیر گذار بوده است .در مورد مهریه و تعدیل اقساط و جبران خسارت و... نقش مهمی را دارد.در حوزه حقوق کیفری هم سقوط حد در شرایطی خاص که بین فقها و حقوقدانان صاحب نظر مورد وفاق قرار گرفته مبتنی بر انصاف است که در شرایطی ویژه حکم مبتنی بر انصاف توسط قاضی صادر می گردد.

کلیدواژه‌ها: : انصاف ، عدالت ، حقوق خانواده ، تصمیمات قضایی

M.A. Thesis:

Investigating the Status of Fairness in Family Court Decisions

One of the most important and significant concepts in judicial systems is fairness. Fairness means paying close and careful attention to all aspects, conditions and characteristics of the issue based on internal preference based on reason, conscience and customary influence, it is a way to reach the theme of justice that is practiced in special circumstances and special cases. . "Fairness" is one of the general principles of law which, if there is a dispute between the parties to the transaction, alone or in conjunction with other legal sources (law, convention, custom, etc., depending on the case) to resolve the dispute referred to the judge or arbitrator. And disputes between the parties are settled on the basis of the same general legal principles. Fairness in civil law is more widely used than in other laws. Because the scope of civil law is more than other laws. Fairness has also been effective in judicial decisions in the field of family law. It has an important role in dowry and adjustment of installments and compensation of damages, etc. in the field of criminal law. The fall of the hadd in special circumstances agreed upon by jurists and jurists is based on fairness, and in special circumstances, a verdict based on fairness is issued by a judge.

Keywords: Justice, Justice, Family Law, Judicial Decisions