دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس ناز عشقی سردهی، ۱۳۹۸

ارتباط بین شیوه های آموزش درس دینی در مدارس با تربیت حس دینی کودکان دورۀ دوم ابتدایی شهرستان سبزوار

پژوهش حاضربا هدف بررسی ارتباط بین شیوه¬های آموزش درس دینی در مدارس با تربیت حس دینی کودکان دور? دوم ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از انواع تحقیقات بنیادی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از انواع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه دانش آموزان دور? دوم ابتدایی شهرستان سبزوار (سال چهارم-پنجم، ششم ابتدایی) می باشند. این دانش آموزان در محدوده سنی 9-12 سال می باشند. تعداد این دانش آموزان 1100 نفر می باشد که از این میان و طبق جدول مورگان تعداد 286 نفر بصورت تصادفی و از بین پسران و دختران کلاس های چهارم تا ششم و از مدارس مختلف بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها پخش گردید. این دانش آموزان را دانش آموزانی تشکیل می دهند که در محدوده تدریس دبیران دینی قرار دارند. در این پژوهش، به دلیل گسترده بودن شمار دانش‏آموزان، از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای بهره‏گیری شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست 21 در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. روش نمونه گیری تصادفی و در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی، به‌منظور بررسی وضعیت هر یک از پارامترهای مربوط به مؤلفه‌های تربیت حس دینی و نمره تربیت حس دینی، از آزمون t تک ‌نمونه‌ای استفاده شد استفاده می شود. نتایج یافته‌های آماری نشان داد که ضریب هم خوانی میان آموزش درس دینی در مدارس با تربیت حس دینی کودکان 896/0 است و ضریب تعیین 802/0 به دست آمده است که نشان می دهد 80 درصد از عملکرد به آموزش درس دینی مربوط می شود.

کلیدواژه‌ها: شیوه‌های آموزش درس دینی، تربیت حس دینی، کودکان دورۀ دوم ابتدایی شهرستان سبزوار

M.A. Thesis:

The realationship between teaching religious lessons in schools by upbringing the religious sense of children in secondary elementary school in Sabzevar.

The purpose of this study was to investigate the relationship between religious instruction in schools and religious education of elementary school children in Sabzevar. The purpose of this study is to investigate the types of fundamental research and to collect data from descriptive-correlational research. The statistical population under study in this study is all elementary school students in Sabzevar city (fourth-six,year elementary). These students are in the age range of 12-9 years. The number of these students is 1100, and according to Morgan table, 286 students were selected randomly from boys and girls from second to fourth grade and from different schools and questionnaires were distributed among them. These students are students who fall within the scope of religious instruction. In this study, due to the large number of students, multi-stage cluster sampling method was used. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS-21 software. The method of random sampling and descriptive statistics using frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics level to evaluate the status of each of the parameters related to religious sensitivity and religious sensitivity scores, t-test Single-sample used Used. The results showed that the coefficient of coherence between religious instruction in schools with children's religious sense education was 0.896 and the coefficient of determination was 0.802 which indicates that 80% of performance is related to religious instruction.

Keywords: Secondary school children, Sabzevar, Religious education methods, Religious education