دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی محمدپور، ۱۳۹۹

اثر تعدیلی بازار سرمایه داخلی و رابطه بین توانایی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

در این پژوهش بررسی اثر تعدیلی بازار سرمایه داخلی و رابطه بین توانایی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. هم¬چنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است. به این منظور تعداد 840 سال- شرکت (140 شرکت) طی بازه زمانی 1392 تا 1397 موردبررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی با استفاده از نرم‌افزارهای Eviewsو Stata تجزیه‌وتحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه¬های پژوهش نشان داد که رابطه‌ی منفی و معناداری بین توانایی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر هرچقدر توانایی مدیریتی بیشتر باشد، سرعت تعدیل در رسیدن به سطح نگهداشت وجه نقد بهینه کمتر می‌باشد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی بر تأثیرگذاری بازار سرمایه داخلی بر رابطه بین توانایی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: توانایی مدیران، سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد، بازار سرمایه داخلی و عضویت در گروه تجاری

M.A. Thesis:

The moderating effect of the domestic capital market and the relationship between the ability of managers and the rate of moderation of cash holdings

Using the partial adjustment model of cash holding, we find that managerial ability is negatively related to adjustment speed of cash holdings toward the target, particularly when the firm has excess cash. We also find that the relation between managerial ability and cash holding adjustment speed is weaker in the presence of the internal capital market. Additionally, we provide evidence that firms with higher managerial ability are less likely to make inefficient investments when they have excess cash, implying that high-ability managers are willing n 2013, Carl Icahn purchased Apple Inc.’s stocks and argued that Apple should utilize its cash holdings by redistributing them to equity investors through dividends and stock repurchases. Similarly, in 2016, Paul Singer, under the name of Elliott Management, requested Samsung Electronics Co. to hold a large amount of cash to make timely n 2013, Carl Icahn purchased Apple Inc.’s stocks and argued that Apple should utilize its cash holdings by redistributing them to equity investors through dividends and stock repurchases. Similarly, in 2016, Paul Singer, under the name of Elliott Management, requested Samsung Electronics Co. investments.

Keywords: Cash holdings; Internal capital market; Investment efficiency; Managerial ability; Partial adjustmen