دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهرام شم ابادی، ۱۳۹۹

بررسی آثار تحریم بر گشایش اعتبارات اسنادی از منظر قوانین موضوعه ایران و مقررات حقوق تجارت بین الملل

اعتبار اسنادی ، یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارایی بالا است که به رگ حیات بخش تجارت بین الملل توصیف شده است . زیرا محیط بازرگانی بین المللی را برای متعاملین امن می سازد و آنان بزرگترین ریسک های خود را در معاملات بین المللی ، با پرداخت کارمزد به بانکها انتقال می دهند.تحریم های مالی شورای امنیت سازمان ملل علیه بانکهای ایرانی در کنار تحریمهای یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا چالشی فرا روی نظام بانکی ایران تلقی میگردد . در این میان اعتبار اسنادی که رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی به شمار می رود به تبع نظام بانکی کشور در مواجه با تحریم های بین المللی متاثر گردیده و جایگاه خود را به تدریج به حواله ارزی که روش منسوخ و نا امن در تجارت بین الملل میباشد می سپارد . این تحقیق آثار تحریم های بین المللی بر گشایش اعتبار اسنادی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد .

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی ، شورای امنیت ، اعتبار اسنادی ، نظام بانکی ، ایران

M.A. Thesis:

The Impact of Sanctions on the Opening of Letters of Credit from the Perspective of Iranian Laws and International Trade Law

Documentary credits are an international financial clearance tools with a high efficiency which are defined as vital artery in international trade sector. Because, it makes the international trade environment safe for the dealing parties, that simply transfer their highest risks to banks through payment of commissions to them. Financial sanctions of the Security Council of the United Nations Organization, against Iranian Banks alongside with the United States and European Union unilateral sanctions are considered a challenge with Iranian Banking System. In the meantime, documentary credits that are preferred policy in international transaction payments, has been adversely affected as a result of the State Bank System confrontation with international sanctions and thus has replaced it gradually with method of foreign currency bill of exchange payment that is an obsolete and unsafe procedure in international trading. This research examines effects of the international sanctions on opening documentary credits in Iran.

Keywords: Key Words: Economic Sanction, Security Council, Documentary Credits, Banking System, Iran