دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا عباسی، ۱۴۰۰

نقش تعدیلگر فرهنگ بر رابطه بین تناسب ،کارایی و میزان استفاده از همراه بانک ملی ایران

چکیده‌ با گسترش استفاده از تلفن‌های همراه، بانکداری به وسیله موبایل نیز به عنوان یکی از کانال‌های بانکداری الکترونیک مورد توجه قرار گرفت. زیرا کاربران قادر به استفاده از آن در هر زمان و مکان، به سهولت و سرعت خواهند بود. در ایران انواع خدمات بانکی مبتنی بر موبایل تحت عنوان همراه بانک شناخته می‌شود. معمولاً پذیرش هر نوآوری یا محصول جدید از سوی مشتریان با تأمل و تأخیر همراه است که به آنها موانع پذیرش تکنولوژی گفته می‌شود و برای آن مدل‌های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق تأثیر عوامل فرهنگی و شخصیتی افراد بر میزان پذیرش همراه بانک با وجود میزان استفاده و کارایی آن پرداخته شد. به این منظور پرسشنامه‌هایی که از قبل روایی آنها بررسی شده بود بین مشتریان بانک ملی ایران توزیع شد و با روش معادلات ساختاری فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین تناسب و کارایی همراه بانک به میزان استفاده آن در بین مشتریان بانک ملی ایران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت و همچنین شخصیت و ریسک پذیری افراد این رابطه را تعدیل می‌کند. بنابراین بانک ملی می‌تواند با ارتقاء تناسب خدمات بانکی با نیاز مشتریان و کارآمدی آنها و اعتمادپذیری مشتریان میزان استفاده مشتریان را از این خدمات افزایش دهد. واژگان کلیدی: تناسب تکنولوژی، کارایی خدمات ، میزان استفاده، شخصیت مشتری و ریسک پذیری.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: تناسب تکنولوژی، کارایی خدمات ، میزان استفاده، شخصیت مشتری و ریسک پذیری.