دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سجاد حسین ابادی، ۱۳۹۸

بررسی میانجیگری و عدالت ترمیمی در مسائل حقوقی زوجین

شیوه های جایگزین حل اختلاف از دیرباز برای رفع خصومت و حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری بین اشخاص و جوامع مورد استااده قرار گرفته است. گرچه از شیوه های جایگزین حل اختلاف بیشتر برای حل و فصل دعاوی حقوقی استفاده می گردد مع الوصف میانجیگری که از روشهای شناخته شده موثر ومشترک بین شیوه های جایگزی حل اختلاف و روش متداول در تحقق عدالت کیفری است نقش تعیین کننده ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی و رفع اختلافات زوجین در خارج از دادگاه ها داشته است . میانجیگری یکی از روشهای حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممک است به توافق طرفی نینجامد و به بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است . پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر ای منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عطاه استوار است. میانجیگری خانواده فرایندی که در آن شخص ثالث و بی طرفی که معمولاً یک متخصص سلامت روان یا وکیل مجرب است، به افراد خانواده برای حل تعارض و توافق در مورد مسائلی مانند طلاق یا حضانت فرزند کمک می کند.

کلیدواژه‌ها: میانجیگری ، عدالت ترمیمی ، دعاوی خانواده ، حل اختلاف ، روابط حقوقی زوجین

M.A. Thesis:

Investigation of Mediation and Restorative Justice in Couples' Legal Issues

Alternative Dispute Resolution Methods to Resolve Hostility and Resolve Legal and Criminal Disputes Individuals and communities are used. However, there are more alternatives to solve than alternative olutions And litigation is used, notably mediation, which is a well-known effective and collaborative approach between alternative dispute resolution and common practice in the pursuit of criminal justice. had . Mediation is one of the methods of dispute settlement in which a third party, the mediator, helps the parties to the dispute to reach an agreement. Mediation may result in a mutual agreement and may fail, and if the agreement succeeds, its terms are usually determined by the parties themselves. The background to the idea of ??resolving family disputes through arbitration and conciliatory institutions rests on logic, since the nature of family relations is based on love and gift. Family Mediation A process whereby a neutral and neutral third party, usually a qualified mental health professional or lawyer, assists family members in resolving conflicts such as divorce or child custody.

Keywords: Mediation, Restorative Justice, Family Claims, Dispute Settlement, Couples Legal Relations