دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابراهیم حیدری، ۱۳۹۹

بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتارهای پر خطر با سازگاری فردی -اجتماعی دانش آموزان پایه یازدهم دوره دوم متوسطه پسرانه شهر فیروزه

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتارهای پر خطر با سازگاری فردی- اجتماعی دانش اموزان پایه یازدهم دوره دوم دبیرستان پسرانه شهر فیروزه بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی، همبستگی بود. جامعه اماری در این تحقیق کلیه دانش اموزان پایه یازدهم دوره دوم دبیرستان پسرانه شهر فیروزه که به تعداد750 نفر بودند. نمونه اماری این تحقیق دانش اموزان پایه یازدهم دوره دوم دبیرستان پسرانه با توجه به جدول مورگان ،که به تعداد 256 نفر انتخاب شدند. و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده ، بود. در این پژوهش از دو روش جمع آوری اطلاعات: روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش نیز از پرسشنامه¬های استاندارد استفاده شده است. که عبارتند از :. پرسش¬نامه رفتارهای پرخطر کاظمینی و مدرس غروی (1391)، پرسش¬نامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i): سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی(AISS)(???? )به وسیله سینها، سینگ انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار 21SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش هیجانی و رفتارهای پر خطر با سازگاری فردی- اجتماعی دانش اموزان پایه یازدهم دوره دوم دبیرستان پسرانه شهر فیروزه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی ، رفتارهای پرخطر، سازگاری فردی- اجتماعی

M.A. Thesis:

The Relationship between Emotional Intelligence and High-risk Behaviors with Individual and Social Adaptation of 11th Basic Students in Secondary High School in Firoozeh

The purpose of the present study was to investigate the relationship between emotional intelligence and high-risk behaviors with personal-social adjustment of 11th grade elementary school students in Firoozeh city. This study was a descriptive-correlational one in terms of applied purpose. The statistical population of this study consisted of all the students in the eleventh grade of the second grade of high school in Firooz city who were 750 students. Statistical sample of this study was 256 students of eleventh grade boys' secondary school according to Morgan table. And the sampling method was simple random. In this research two methods of data collection were used: library method and field method. The required data were also used for standard questionnaires. Which include :. The Kazemiini and Teacher Risk Behaviors Questionnaire (2012), Bar-on Emotional Intelligence Questionnaire: High School Students' Personal-Social Adjustment Scale (AISS) (1) was developed by Singh, Singh. Pearson correlation and multivariate regression were used for data analysis by SPSS 21 software. The results of the main hypothesis showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and high-risk behaviors and personal-social adjustment of 11th grade students in Firoozeh high school.

Keywords: Keywords: Emotional Intelligence, High Risk Behaviors, Personal-Social Adaptation