دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرجس خاتون قیصر علی ابادی، ۱۳۹۸

ویژگی های کمیته ی حسابرسی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام

هزینه ی حقوق صاحبان سهام، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها محسوب می شود که می تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیم های سهام داران و سرمایه گذاران قرار گیرد. مدیریت شرکت در راستای تأمین منابع مالی، باید هزینه ی تأمین منابع مالی را مشخص و عوامل مؤثر بر آن را تعیین نماید. هدف از این پژوهش بررسی ویژگیهای کمیتهی حسابرسی و هزینهی حقوق صاحبان سهام می باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 901 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران و طی سال های 9111 تا 9119 جمع آوری شد و توسط نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی می باشد. براساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری می توان گفت که بین کمیتهی حسابرسی و هزینهی حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش به تدوین سیاست های سرمایه گذاری آتی شرکت ها و سهام داران کمک می کند و باعث می گردد کارآیی سرمایه های آن ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: هزینه ی حقوق صاحبان سهام، کمیته حسابرسی، مدل اولسون - نورث

M.A. Thesis:

Audit committee characteristics and the cost of equity capital

Equity cost is a measure of corporate financial performance that can serve as a basis for shareholder and investor decision making. The management of the company in terms of financing should determine the cost of financing and determine the factors that affect it. The purpose of this study is to investigate the characteristics of the audit committee and cost of equity. For this purpose, data on 901 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 4092 to 9111 were collected and analyzed by Ivyzes statistical software.The research method is multivariate regression and panel data. Based on the results of the research and statistical tests it can be said that there is a significant relationship between audit committee and cost of equity.The results of this study help formulate future investment policies of companies and shareholders and increase the efficiency of their investments.

Keywords: Key words: Equity Cost, Audit Committee, Olson-North Model