دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد عامری، ۱۳۹۹

حمایت های دولت، ساختارمالی وسرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه

ساختار سرمایه شامل ترکیبی از منابع مالی حاصل از بدهی‌ها و سهام است. تصمیم‌گیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد، از وظایف اصلی مدیران است. مهم¬ترین موضوع در ساختار سرمایه، تعیین یک نسبت مناسب و مطلوب برای میزان بدهی‌ها و سهام است؛ زیرا به صورت مستقیم بر ارزش سهام شرکت در بازار اوراق بهادار اثرگذار است. با تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت، این مسئله مطرح است که تامین سرمایه مورد نیاز از کدام منبع و به چه میزانی انجام شود. انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورد استفاده در شرکت‌ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که از آن جمله، تحت تاثیر قرار گرفتن ساختار سرمایه بر اساس عوامل داخلی است که به طور کلی در جهت افزایش ارزش شرکت انجام می‌شود . هدف اصلی این پژوهش، بررسی حمایت¬های دولت، ساختار مالی و سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ که تامین مالی داخلی و تامین مالی از طریق بدهی با سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز مثبت می¬باشد. ولی بین تامین مالی از طریق حقوق صاحبان¬سهام و سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه در سطح خطای پنج درصد رابطه¬ای یافت نشد. هم-چنین حمایت¬های دولت رابطه¬ی بین تامین مالی از طریق حقوق صاحبان¬سهام و تامین مالی از طریق بدهی با سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه را تعدیل می¬کند ولی بر رابطه¬ی بین تامین مالی داخلی با سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه تاثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ حمایت‌های دولت - ساختار مالی - سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

M.A. Thesis:

Government Subsidies, Financial Structure and R&D investment

The capital structure consists of a combination of financial resources derived from debts and stocks. Deciding on the composition of a company's capital structure is one of the main tasks of managers. The most important issue in the capital structure is to determine an appropriate ratio for the amount of debts and stocks; Because it directly affects the value of the company's stock in the securities market. By determining the amount of capital required by the company, it is a question of which source to provide the required capital and to what extent. The choice between the amount of debt or capital used in companies depends on various factors, including the influence of capital structure based on internal factors, which is generally done to increase the value of the company. The main purpose of this study is to investigate government support, financial structure and investment in research and development in the Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a period of 5 years between 2014 and 2018. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; That domestic financing and debt financing has a positive relationship with investment in research and development and this significant relationship is also positive. But no correlation was found between equity financing and investment in research and development at the 5% error level. Government support also moderates the relationship between equity financing and debt financing with investment in research and development, but has no effect on the relationship between domestic financing and investment in research and development.

Keywords: Keywords; Government Support - Financial Structure - Investment in Research and Development