دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیرمسعود بهادران، ۱۳۹۸

کیفیت حسابرسی،تلاش حسابرس و کارایی سرمایه گذاری

هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. روش گردآوری مباحث نظری این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و برای جمع آوری داده‌ها از روش اسناد کاوی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا برای تخمین مدل‌ها جهت محاسبه متغیر‌های اصلی، از اطلاعات مالی 130 شرکت عضو نمونه بین سالهای 1391 تا 1396 و از داده های ترکیبی استفاده شده است. فرضیه اهم تحقیق این است که بـین مولفه های کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری رابطـه معنـاداری وجود دارد. برای آزمون هر یک از فرضیه‌ها از رگرسیون لجستیک و برای محاسبه متغییر وابسته (کارایی سرمایه‌گذاری) از ارتباط بین نرخ رشد فروش و سرمایه‌گذاری استفاده شده است. و همچنین برای بدست آوردن متغیر کیفیت حسابرسی از سه معیار شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و میزان تلاش حسابرس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی انتظار می رود کارایی سرمایه گذاری افزایش یابد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیه‌های عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری نمایندگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: کارایی سرمایه گذاری،کیفیت حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس ،شهرت حسابرس ،تلاش حسابرس

M.A. Thesis:

audit quality , auditor`s efforts and investment efficiency of corporation

The main purpose of the present study is to analyze the impact of audit quality on the efficiency of investment in Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and descriptive - correlation in nature. The method of collecting the theoretical themes of this research is library research and data mining method was used for data collection. In this study, firstly, for estimating models to calculate the main variables, the financial data of 130 sample companies between 2012 and 2016 and combined data was used. The important hypothesis of the study is that there is a significant relationship between the components of audit quality and investment efficiency. Logistic regression was used to test each hypothesis and the relationship between sales growth rate and investment was calculated to calculate the dependent variable (investment efficiency). In addition, three criteria for auditor reputation, auditor tenure, and auditor effort were used to obtain audit quality variables. The results showed that increasing the quality of audit is expected to increase investment efficiency. This conclusion is consistent with the hypotheses of information asymmetry and agency theory.

Keywords: Investment efficiency, audit quality, auditor tenure, auditor reputation, auditor effort