دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا صفار، ۱۳۹۸

اثر میانجی سیاست تقسیم سود بر رابطه بین حاکمیت شرکتی داخلی و جریان نقد آزاد

مکانیزم¬های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر جریان وجوه نقد آزاد شرکت¬ها است. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت¬ها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیأت¬مدیره، مدیران، سهامداران، و دیگر ذینفعان را مشخص می¬کند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر میانجی سیاست تقسیم سود بر رابطه¬ی بین حاکمیت شرکتی داخلی و جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران می-باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین اندازه¬ی هیات¬مدیره و مالکیت مدیریتی با جریان نقدآزاد رابطه¬ی مستقیم و معنی¬داری وجود دارد. از طرفی بین اندازه¬ی هیات-مدیره و مالکیت مدیریتی با سیاست تقسیم سود رابطه¬ی منفی و معنی¬داری وجود دارد. هم¬چنین سود تقسیمی ارتباط بین اندازه¬ی هیات¬مدیره و مالکیت مدیریتی با جریان وجه نقد آزاد را میانجی می‌کند. معیارهای مطلوب در حاکمیت شرکتی از جمله؛ اندازه¬ی هیات¬مدیره و مالکیت مدیریتی می¬باشند،که باعث ایجاد نقش نظارتی¬، وجود افراد متخصص بیشتر و کاهش هزینه¬های نمایندگی می¬گردد ولی از طرفی سلیقه¬های مختلف نیز می¬تواند موجبات جریان نقد آزاد بیشتری را برای سرمایه¬گذاری¬های آتی و ایجاد بازده اضافی به¬جای تقسیم سود برای شرکت فراهم آورد

کلیدواژه‌ها: جریان نقد آزاد- اندازه‌ی هیات مدیره- مالکیت مدیریتی- سیاست تقسیم سود

M.A. Thesis:

The mediating effect of dividend payout on the relationship between interna governance and free cash flow

Corporate governance supervisory mechanisms are one of the important factors influencing the free cash flow of companies. Corporate governance structure defines the distribution of rights and responsibilities among different organizational actors such as directors, managers, shareholders, and other stakeholders. The main purpose of this study is to determine the mediating effect of dividend policy on the relationship between internal corporate governance and free cash flow in Tehran Stock Exchange. The study was conducted for a period of 5 years from 92 to 96 years. In this study, financial leverage and company size were also used as control variables. Sample information of the companies surveyed after reviewing the availability of their information by collecting using Excel classification software and using software Ivyves were analyzed. The results showed that there is a direct and significant relationship between board size and managerial ownership with free cash flow. On the other hand, there is a significant negative relationship between board size and managerial ownership with dividend policy. The dividend also mediates the relationship between board size and managerial ownership with free cash flow. Desirable criteria in corporate governance are the size of the board and managerial ownership, which lead to a supervisory role, the presence of more professionals, and lower agency costs, but also to different tastes. It can provide more free cash flow for future investments and generate additional returns rather than dividends for the company

Keywords: Free Cash Flow, Board Size, Managing Ownership, Profit Sharing Policy