دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم جازندری، ۱۳۹۸

بررسی فقهی و حقوقی مجازات تشهیر در مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران

یکی از انواع مجازات ها از دیدگاه فقها و حقوقدانان که از مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظدر می باشد. در مداده » تشهیر « مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مالس هم اجرا می شود، مجازات 83 قانون مجازات اسلامی، تشهیر به عنوان یکی از تغزیرات به رسمیّت شناخته شده اسدت ، و قدانون آیدی دادرسی کیاری هم در ماده ی 959 موارد اجرای آن را مشخّص نموده است. ماهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانی و حقوق موووعه به چشم می خورد، تاداوت چنددانی نددارد امدا در تعیی مجازات ای جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها )امامیه و اهل سنّت( و استنادات هدر یدک بده روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود. قاطبه فقها بر تشهیر شاهد زور اتااق نظر داشدته ، ب رخی از فقها قائل به وجوب آن شد ه اند که با توجه به م اهیت و نوع جرم ارتکابی می توان ای اعتقداد و التزام به وجوب را حمل بر ت أیید و همچنی تأکید بر تشهیر شاهد کذب نمود و قدر متیقّ نظرات فقها را، استحباب تشهیر دانست. مجازات تشهیر متناسب با نوع جرم ارتکابی اسدت. مجدازات تشدهیر از جملده مجازاتهای پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 8939 می باشد. در ای قانون، مجازات تشدهیر در قالب مجازات اصلی و تکمیلی به صورت الزامی و اختیاری هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشدخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها: تشهیر ، شهادت زور ، مذاهب خمسه ، قانون مجازات اسلامی

M.A. Thesis:

Jurisprudential and Legal Investigation of Tashir's Punishment in Khamseh Religions and Iranian Laws

One of the types of punishments from the point of view of jurists and jurists, which is the main punishment for the crime of martyrdom and is well known by the jurists in the case of blacksmiths, guards, swindlers, and felons, is Teshhayer's punishment. In Article 91 of the Islamic Penal Code, Toshhhayer has been recognized as one of the losers, and the Code of Criminal Procedure has also specified Article 353 of the Code of Criminal Procedure. The concept of a martyrdom of lies or a testimony of force in jurisprudential sources is not significantly different from what is pertinent in law and law, but in defining the punishment of this crime and its grounds, what is said by the jurisprudents (Imams and Sunnis) and the citations of each One can be deduced from the traditions or the religion of their religious leaders. The jurists have agreed on Tishheir Shahed Forces, some jurisprudents have considered it necessary to carry out this belief and obligation as a matter of necessity, as well as emphasizing on Tshahyerar Shahed The falsehood and falsehood of the views of the jurisprudents is considered as the masterpiece of the Toshhhir. Teschyher penalty is proportional to the type of crime committed. The Teshneider Penalties are punishable by the Penal Code of 9311. In this law, the torture penalty has been recognized as optional and optional, both for both individuals and legal

Keywords: Tcheheresh, martyrdom, Khumsah religions, Islamic punishment law